Welte under Lunke i Øyer

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, nr. 910 Welte ved Lunke i Øyer 14.4.1865
Mellom-Gudbrandsdal pantebok nr. 3

Nr 20. Huusmandseddel.

Underskrevne Berger Amundsen Lunke som Eier og Bruger af Gaarden Lunke framistuen i Øiers Hovedsogn tilstaaer herved at have overladt til Huusmand Halvor Engebretsen Bruger og Beboelsen af Pladsen Welte under ovenævnte Gaard med paastaaende Huuse , samt tilliggende Ager og Engeland paa følgende vilkaar:

1. Svare i Aarlig Afgift af Pladsen 6 (sex) Mæhling at slaa og 6 (sex) Maal at skjære samt 1 , en Uge om Vaaren efter 14 April og 1, en Uge om Høsten fra 14 Octobr. at arbeide i Gaarden uden Betaling samt 4 (fire) Spd. som erlegges hvert aars 14 April.

2. At arbeide i Gaarden naar det forlanges paa hva Slags Arbeide det er for den fra 14 (fjortende) April til 14 (fjortende) Octobr. 8 (otte) Skilling og fra 14 Octobr. til 14 (fjortende) April 4 (fire) Skilling daglig, derfor at mærkes for hver Mæling han slaar og hvert maal han skjærer siden han har oparbeidet Huusleien skal regnes for 16 (sexten) Skilling.

3. Huusmanden er forpligtet til at istandsætte og vedligeholde forsvarlige Gjerder om  Pladsen i hvilke Gjerder bliver Jorddrotten tilhørende uden Godtgjørelse naar Huusmanden fraflytter Pladsen efter opsigelse fra hvilkensomheldst af Parterne, eller naar fratredelsen skeer enten godvillig eller med Tvang.

4. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huuse eller Jordvei, Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

5. Huusene paa Pladsen hører Jorddrotten til. Og om Pladsens Huuse , Gjerder eller Jordvei i nogen maade forringes da er Huusmanden forbunden til at etrstatte den lidte skade af tre uvillige mænds Skjøn , samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløs.

6. Jorddrotten skal til enhver tid nyde panteret i Pladsens Avling af et hvert slags saavelsom i Huusmandens samtlige øvrige Eiendele for hvilketsomhelst Krav hiin maate have paa denne.

7. Til Brænde maa allene tages Qvist og stubber som maatte forefindes inden Pladsens Enemerker saavelsom inden Gaardens Skov og maa iserdeleshed færske Træer ikke tages eller beskadiges uden Eierens Tilladelse.

8. Huuamanden tilkommer havning for sine Kreature paa Welteløkken hver gang Verten slipper sine Kreature der til havning kun da og ikke efter, i Neervelte har han fri havnerettighed den almindelige tid, tilmed er Huusmanden og Kone forpligtet til at paase at ikke fremmede Kreature kommer til at gjøre skade verken med Ager eller Eng paa Welteløkken.

9. Skulde Eieren finde forgodt enten selv at bruge Pladsen eller at overlade den til en anden , da skulde Huusmanden og hans Kone være forpligtede til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddigjøre den til næste Lovens faredag eller førstkommende 14 April, efter at han før 29 September derfra er bliven udsagt. Dog vedtager jeg Berger Lunke ikke at ville gjøre Brug af denne min Ret til at udsige Opsidderen af Pladsen saalenge som Opsidderen overholder sine i denne Contract bestemte forpligtelser, sampt derfor ikke blive forfallen til drukkenskab eller andre Laster, saasom Skjødesløshed, Opsædsighed, Utroskab eller i anden maade er ulydig eller fører en ukristelig Vandel. Skulle Huusmanden maatte fraflytte skal denne frasige sig Pladsens Brug inden 29 Septbr. Disse vilkaar vedtager vi i alle dele til opfyldelse og efterlevelse. Af  dette Document beholder enhver af os et Exemplar, da tvende eenslydende ere udstedte, og besørger undertegnede Huusmand det ene Exemplar thinglæst.

Lunke, 14. April 1865
Berger Lunke.
Halvor Engebretsen med ført Pen.

Til vitterlighed
H. Lunke
Mari B. Lunke