Bækken under Frøise i Gausdal 1854

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 693: Bækken v/Nedre Frøise i Gausdal dat. 8.4.1854
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 14.3.1855)

No 9 Thinglæst Huusmandscontract

Thinglæst Fæsteseddel fra Ole Gundersen Frøsen til Anders Gundersen og Kone paa Pladsen Bækken, for deres Levetid, dat. 8de April 1854, saal:

Jeg underskrevne Ole Gundersen nedre Frøsen tilstaaer og herved vitterliggiør at have stædet og fæstet ligesom jeg herved stæder og fæster til Manden Anders Gundersen og Kone Pladsen Bækken paa deres Levetid, og det paa følgende Vilkaar:

1. Betaler Huusmanden (: Anders Gundersen :), i aarlig Afgift af Pladsen 5 ½ (: er fem og en halv Speciedaler 🙂 hvilke Afgift betales med Arbeide, efter den i Bygden gjængse Huusmands-Dagløn.

2. Huusmanden er forbunden, efter Tilsigelse at møde paa Gaarden nedre Frøsen for at arbeide til enhver Tid af Aaret paa det nær, at han er fri Løverdagen i hver Uge.

3. Er Huusmanden naar det forlanges pligtig til at skaffe en antagelig Qvinde til at arbeide paa ovenmældte Gaard eller dens Eiendele mod derfor at nyde Betaling med 4 Skilling for en Dag.

4. Huser og Gjærder vedligeholdes i god og forsvarlig Stand. Fouragen maa opgives paa Pladsen, og Fødselen altid benyttes paa Pladsens Jordvei.

5. Huusmanden maa ikke uden Vertens Tilladelse indtage nogen Inderst eller holde nogen offentlig Dans.

6. Huusmanden har tilladelse til at tage Brænde- og Gjærdefang samt det Øvrige som maatte behøves paa Pladsen saasom: Riisbrudt og Barhugst paa de i Hjemrasterne mig tildeelte Skovstykker.

7. Huusmanden skal have det til Pladsen henhørende Kjølslette, men hvori han ikke har tilladelse til at afvirke noget som helst friskt Træe uden Vertens Anviisning og Tilladelse.

8. Huusmanden skal Høst og Vaar havne sine Khreaturer paa Kjølens Sameie.

9. Saalænge som huusmanden opfylder oven anførte Bestemmelser, vedbliver han og kone at beboe og bruge denne omhandlede Plads, sin Levetid, men imodsadt Fald skal de fravige samme uden Søgsmaal og Dom.

10. Hvad der forøvrigt angaaer min og Huusmandens gjensidige Pligter da ere vi villige til at rette os efter de Bestemmelser som den nye Huusmandslov foreskriver.

11. Jeg forbinder mig til at meddele Huusmanden en ordlydende Gjenpart af denne Kontrakt og sørge for at faae dette Document thinglæst.

Frøsen den 8de April 1854.
Ole G: Frøsen
Anders Gundersen med iholdt Pen.
 
Til Vitterlighed:
Amund Torgersen med iholdt Pen.
Hans Guttormsen med iholdt Pen.