Midtre Sletten under Harildstad i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 293: Midtre Sletten v/Harildstad i Nord-Fron dat. 15.12.1852.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 35)

Da min Huusmand Niels og hans Kone Gollaug siden min Svigerfaders Brugstid efter mundtlig Overenskomst, har besiddet en under min Gaard Harildstad hørende Plads, midtre Sletten kaldet, saa er det jeg herved følgelig Loven om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851 dens 3die § skriftlig vitterliggjør denne Overenskomst, i hvis Følge fornævnte Huusmandsfolk overlades Pladsen midtre Sletten for deres Levetid.

1. Svare de til mig eller Gaarden nedre Harildstads Ejer aarlig inden hvert Aars fjortende April 5 er fem Speciedaler, som oparbeides naar forlanges saaledes at, Manden nyder 8 er otte Skilling daglig fra 14de April til 14de Oktober og fra denne Tid til 14de April 4 er fire Skilling daglig og for et Maal 16 er sexten Skilling, samt naar er 12 er tolv Skilling daglig. Konen nyder 4 er fire Skilling daglig baade Vinter og Sommer, undtagen naar hun høier, da 6 er sex Skilling daglig; desuden ere de forpligtede til at arbeide for ovenævnte DagLøn naar forlanges.

2. Maae de ingen Inderst huse eller indtage, ei heller Foder og Gjødsel fra Pladsen bortføre, men samme forbruge til dens Forbedring, holde Huse og Gjærder i forsvarlig og god Stand, ei noget i min Eiendoms Skov og Mark, hugge eller avvirke, men tage det Fornødne til Pladsens Behov endog til nødvendige Husers Opførelse i Gaardens Sameie, og hvis denne skulde blive udskiftet, da ogsaa der, kun efter min Udvisning.

3. Maa de forrette det anviste Arbeide forsvarligt og med Troskab, saa jeg dermed kan være tjent, og forøvrigt forholde sig hørige, lydige og redelige.

4. Naar de opfylder disse ovennævnte Betingelser og ikke befindes i nogen Utroskab,hverken mod mig eller Andre beholder de Pladsen for deres Levetid; men i modsat Tilfælde ophører denne Fæsteseddels Kraft, og ere de da pligtige til efter lovlig Udsigelse til næst paafølgende Faredag at fravige og ryddiggjøre Pladsen under Udkastelses Tvang uden forgaaende Forligsprøve, Lovmaal og Dom.- Dette bekræftes ved vor Underskrift i hostegnede Vidners Nærværelse med Erkjendelse om at denne Contract er udstædt in Duplo, og hvoraf enhver af os beholder en ligelydende

Harildstad den 15de December 1852.
John Harildstad,
Niels Thorsen Sletten m.f.P.

At denne Contract var lydelig oplæst for Parterne og at de saaledes var Indholden bekjendt før de underskrev samme bevidner Iver Melbye, Thor Iversen Melbye