Øverengen under Korsrud i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter nr. 784
Øverengen under Korsrud i Fåberg Dat: 12.3.1822 (Sør-gudbrandsdal Pantebok 18,Tinglest 9. september 1861.,Nr. 8 Husmannsseddel)

 

Fra Ole Larsen Korsrud til Amund Olsen Torgersrud og Kone, paa et Jordstykke under Gaarden Korsrud i Faaberg, dateret 12te Marts 1822,- saalydende:
Da jeg Ole Larsen Korsrud og jeg Amund Olesen Torgersrud er saaledes forenede.  Jeg Ole  Korsrud bortforpagter paa Levedthid for Amund Olsen Torgersrud og hans Kone Mari Thorsdatter, et Jordstøkke oven for Gaarden, i Øverengen kaldet, langs med det nordre Mællings Rad efter den nuværende Indhægning paa den nordre Side af det nordre Mællings Rad lige op til den nordvestre og øverste Mælligstik, dette nyder bemældte Amund Torgersrud som mælt for Levethid, og der paa at opbygge sig Huuser til en for dem passende Huusmands-Plads; imod deraf at svare som en aarlig Afgift til Gaarden Korsrud, og dens Opsider som følger:
1.  Betales vært Aars 14de April 6, skriver sex norske Speciedahler, som med efterfølgende aarligt Arbeide bliver at liqvidere.
2.  I Aandetider svares Arbeide, naar forlanges af Mand og Kone, Alt til Gaarden Korsrud og dens Opsider, indberegnedt Slaataanden og Skaaraanden; alletider som mælt naar forlanges;
3.  I den øvrige Tid af Aaret at regne fra hvert Nytaar, svares Arbeide af Mand i 14 Dage, naar forlanges;
4.  ifra Sommermaal og til Aandetiden nyder Husmanden Frihed en Maanedt; men den øvrige Tid svares som mælt Arbeide naar forlanges;
5.  Efter Skaaraanden og til Jul svares som mælt, naar forlanges indtil 14de October, og den øvrige Del til Nytaar nyde Husmanden Frihed.
6.  Qvindfolks Arbeide svares hele Aaret naar forlanges, alt efter de øvrige Husmands Mands Koner, og om Vinteren Hjemme at spinde et (Lispund) Strye for 48 Skilling.
7.  Dette inbemeldte Arbeide svares efter Bøgdens gangbare Pris saaledes:  4 sk. For en Vinter Dag, 8 i fra Sommermaal og til Vaaraanden. Og 8 sk. Ifra Vaaraanden og til Aandetiden,  i Slaataanden 12 sk., for værdt Skulmaal 16 sk., Høstarbeide 8 sk., so Konen betales daglig 4 sk. Naar Mand og Kone ikke arbeider til sammen  NB: naar nærværende Husmand Amund Olsen bruges paa Gaarden til Tømring og Snekring skal han nyde i Dagløn 12 sk. Daglig; Dette indbemælte Arbeide liqvideres paa de i første Post ommælte sex Rigsdahler norske Specier i Huusleie; og alt Arbeide med Regnskab op og afgjøres til vært Aars 14de April.
8. Skulde de bemælte Husfolks Efterladte Børn ville beholde denne i Tiden oparbeidede Plads da skal de være berættigede dertil, naar de kan komme til Acchort med den Opsider som den Tid er Bruger af Gaarden Korsrud.
9.  Skulde som i forrige Post er mældt ikke Forlig opnaaes da nyder deres efterladte Børn Godtgjørelse for sine Forældres Arbeide, efter lovlig Tagst;  dette tjener allene for de i denne Contragt benævnte Mand og Kones til samme efterladte Børn.
10. Naar tidtbemælte Amund Olsen Torgersrud og Kone Mari Thoresdatter forholder sig efter denne Contragts Lydende hørige og lydige, troe og rolige saa vel i Fraværelse som i Nærværelse, da skal de i alle Dele besidde denne Plads og Jordeiendom, alt som mældt til sin Dødsdag.  Men skulde uformodentlig, Utroskab befindes, da forpligtes de at levere Pladsen til mig Ole Larsen Korsrud, eller vem der maatte være Eier af denne Gaard, uden Godtgjørelse i nogen Maade.
11.  Huusfolkene nyder Frihed at høste sit paa Pladsen avlede Høe og Korn i rette Tid.        Saaledes sluttet og forlig i Tvende Vidners Overværelse tilstaaes af mig undertegnede i  tvende Vidners Overværelse.

 

(Gf ?) Gaard Korsrud den 12te Mars 1822.
Ole Larsen Korsrud.
Amund Olsen Torgersrud med iholdt Pen.

Til Vitterlighed, efter Begjær:
Christen Olsen ved Elingsberg med iholdt Pen
Jens Olesen Korsrud med iholdt Pen.

Denne Contragts Indhold imodtager jeg i alle Dele for mig og Kone til fuldkommen Efterlevelse. ut supra
Amund Olesen Torgersrud med iholdt Pen

Til Vitterlighed efter Begjær:
Christen Olesen Elingsberg, med iholdt Pen.
Jens Olsen Korsrud med iholdt Pen