Øvre Bratlien under Døsen i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00063: Døsen i Fåberg

Husmannskontrakt på Øvre Bratlien v/Døsen i Fåberg dat. 14.4.1869

Husmandskontrakt for Johan Iversen paa Pladsen Bratlien under gaarden Døsen. I følge Bestemmelsen i Lov af 24de September 1851 §1 Har Undertegnede Eier af Gaarden Døsen i Faaberg Prestegjeld oprettet Kontrakt med Johan Iversen angaaede Brug og Beboelse af Pladsen øvre Bratlien paa følgende Vilkaar:

1. Den Aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden 14de April. Afgiften betales mod Arbejde saaledes:
6 Vaardage.16 Mæling at Slaae. 6 Maal at Skjære. 6 Høstdage. 20 Dage Fruentimmerarbejde og 20 Vinterdage.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maae ikke sælges eller bortføres og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen.

3. Til Husreparation erholder han af min Skov det fornødne, dog kun efter Udvisning. Til Gjerde maae allene bruges Top, Vindfældte Træer, Kvist og Stubber, ferske Træer ikke nedhugges eller beskadiges uden Husbondens Samtykke.

4. Husfolkene maae ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Husbondens Samtykke.

5. Husmanden skal være forpligtet til med den i §6 i den citerede Lov omhandlende Indskrekning, i egen Person straks efter Tilsigelse, at forette hvor som helst hvad arbejde han bliver anvist,og efter Tilsigelse iligemaade straks at lade et arbejdsdygtigt qvinde udføre det anviste Fruentimmerarbejde, indtil Huslejen er likvideret.

6. I Tilfælde at Pladsens Huse eller Jordvei eller Gjerde i nogen Maade bliver foringet, skal Husmanden erstatte den skedte Skade efter uvillige Mænds Skjøn, samt alle Omkostninger Skadeløst.

7. Erholdes han Havn Gaardens Udmark til 1 Koe hele Sommeren og de paa Pladsen vinterfødte Sauer Vaar og Høst mod at holde Vagt 1 Dag Ugentlig Vaar og Høst mens Kreaturene ere Udengjerdes.

8. Fæstet paa Pladsen forbydes i alle de i § 10 i Lov af 24 September 1851. Omhandlende Tilfælde.
Disse Vilkaar vedtager jeg Johan Iversen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder enhver af os et Exemplar, 2de enslydende ere Udstedte.

Gaarden Døsen i Faaberg 14de April 1869.

Til Vitterlighed om Underskriften som om at Kontraktens Indhold er Parterne bekjendt.