Dalen under Olimb vestre på Hadeland

Opplandsarkivet avd. Hadeland Folkemuseum: OAHF – 208 Olimb vestre

Husmandskontrakt


Undertegnede G E Olimb tilstaarherved at have overladet husmand Jens Kristensen til brug og beboelse, den under min gaard Olimb vestre beligende plads Dalen kaldet paa sig og hustruens levetid fra 14 april 1903 paa følgende Vilkaar.

1.    Af pladsen svares årlig afgift a Kr 25 fem og tjue Kroner og efter tilsigelse at arbeide hvær sagen dag samt arbeid som forekommer hos husbonden, dag Kan husmanden tage sig fri for arbeide 1 en dag i ugen den eller disse dage for tilfælde af flere ad gangen, bør saavit mulig underrette husbonden minst dagen forud arbeidsdagenes tidsrum bruges efter bygdens almindelige praktis i mod en godtgjørelse er Kr 1,30 en Krone og tritti øre pr arbeidsdag paa egen kost eller om husbonden ønsker det Kr 0,60 seksti øre og Kost.

2.    Husbonden holder frie heste til Jordforbedring saasom voronheste heste til pløining av Løkken og jordkjøring samt heste til høist nødvendige gjerdefang og ved til brensel og tillige pladsens grøde fra og til møllen, forage besørges og bekaastes af husmanden.

3.    Raskeved bestaaende af kvist han tager i Vesthagen, samt haven vår og høst til sine får som fodes paa pladsen.

4.    Store reparationer paa pladsens huse paaviler husbonden, og holdder husene i forsvarlig stand.

5.    Med hensyn til forpliktelser som ei her er nevnt henvises til lov af 24de Septimber 1851 andgaaende husmandvesnet.
Ovennevnte forpliktelser overtager jeg i alle delle til opretholdelse. Af dette dokument erholder hvær af partene et eksemplar da tvende enslydende er udstædt.

                        Olimb den 27 August 1903
                        G E Olimb
                            Jens Kristensen Olimbsdalen
Til viterlighet
Ingeborg Larsen
Thora Andersen