Peberstuen under Rusthage i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 296: Peberstuen v/Rusthage i Nord-Fron dat. 19.2.1853.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 21.2.1853, sak nr. 28)

Huusmandscontract

Vi undertegnede Amund Iversen Rusthage og Engebret Hansen Peberstuen indgaaer herved følgende Contract med hinanden: Jeg undertegnede Amund Iversen Eier og Bruger af Gaarden Rusthage af nordre Froens Præstegjeld erkjender herved at have bortsat og overdraget, ligesom jeg herved bortsætter og overdrager til Engebret Hansen Peberstuen en mig tilhørende og under min Gaard beliggende Huusmandsplads Peberstuen kaldet – som for Tiden bruges og beboes af hans Forældre Hans Engebretsen og Marit Olsdatter – og det paa følgende Betingelser.

1. Naar Pladsens nuværende Brugere ere døde skal bemeldte deres Søn Engebret Hansen til Amund Iversen Rusthage betale 20 Spd er tyve Speciedaler i Byxel, for hvilken Summa han paa denne Contract skal meddele sin Qvittering.

2. Dernæst svares af bemeldte Plads til Gaarden Rusthage aarlig 3 Spd er tre Speciedaler i Huus- eller Grundleie, hvilken Afgift, om Yderen saadant maatte ønske, kan betale den ene Halvdeel i Penge, og den anden Halvdeel ved Arbeide, og det efter følgende Taxt: a. For et Skuurmaal 24 sk. b. For en Slaatdag 12 sk. c. For en Arbeidsdag i Høevolden 8 sk. Og i den øvrige Tid af Aaret bliver Daglønnen efter Overenskomst nærmere at bestemme efter Arbeidets Beskaffenhed. Engebret Hansen skal have Ret til om han vil at lade dette Arbeide for sig udføre ved en Anden naar han skaffer en upaaklagelig Arbeidsmand i sit Sted.

3. Naar ovennævnte Afgift af Pladsen er afgjort enten med Penge eller Arbeide skal dens Bruger for videre Tvang og Forpligtelse fri at være.

4. Skal Pladsens Bruger aldeles upaatalt have uindskrænket Ret til i Gaarden Rusthages Skove fra Hjemrasteren lige til Fjeldet, Begge inclusiven, at tage det til Pladsens Brug Opbygelse og Beboelse fornødne Tømmer, Brænde og Gjærdefang, saavelsom, hvad han til Kreaturholdet maatte finde forgodt af Udmarken at tilveiebringe, og nyder Pladsen fremdeles den samme ret for Kreaturene til Havnegang, som hidindtil har været brugt.

5. Paa anførte Betingelser skal efternævnte E Hansen bruge og beboe Pladsen Peberstuen sin og Kones Levetid, og skal endvidere en af hans Efterkommere efter ham have Pladsen igjen paa samme Vilkaar uden Afgiftens Ophøielse eller Contractens Forandring i ringeste Maade.

6. Skulde Engebret Hansen imidlertid finde forgodt ved indtræffende Omstændigheder at forlade Pladsen bliver den at leveres til Eieren Brugeren paa Rusthage, der da kan imodtage samme ved at tilbagebetale den for Pladsens Bortfæstelse imodtagne Byxel. Paa foranførte Betingelser overdrages herved Pladsen Peberstuen til Engebret Hansen til Brug og Beboelse paa hans og Kones Levetid, samt til en af hans Efterkommere, som anført. Og skal han, naar han opfylder de paa ham efter Contracten hvilende Forpligtelser bruge og beboe bemeldte Plads i Fred og Rolighed. Skulde imidlertid Stridigheder opstaae angaaende denne Plads, saa skal ved Rettens Paakjendelse denne Contract forelegges til Grund for hvem af Parterne er den Feilende. At der mellem os er afsluttet og indgaaet saadant Forlig, som i Contracten i alle Dele er anført erkjendes og bekræftes herved under vore Hænders Underskrift i Vidners Overvær.

Amund Iversen. Engebret Hansen Peberstuen den 19de Febr. 1853.

Til Vitterlighed: Hans Taarud. Ole Hansen Taarud.