Nordre Engum under Kongsli søre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221 Husmannskontrakter nr. 259 Nordre Engum under Søndre Kongsli i Nord-Fron 1846
Pantebok 1 Midt Gudbrandsdalen 

No. 38 Huusmandsseddel.

Huusmandsseddel. Jeg underskrevne Ole Kongsli og Knud Olsen ere komne i  efterskrevne Forening om Huusmandspladsen nordre Engum under Søndre Kongsli.  Jeg Ole Olsen Kongsli fæster Pladsen nordre Engum til Knud Olsen paa hans eller Kones Levetid under de Betingelser at han deraf svarer aarlig Huusleie:

1.  Skal han svare aarlig Føderaad til Ole Torgersen og Kone efter oprettet Contrakt.

2.  Skal han svare i aarlig Huusleie 10-ti- Specidaler aarlig saalænge hans Føderaadsmand eller Kone lever og naar de begge ere døde saa skal han siden for hvert Aar svare 13-tretten- Specidaler, som betales til 1ste Januar hvert Aar, og een Dag at slaa paa Engum som tilsiges.

3.  Skal han holde Pladsens Huse eller Gjærder i forsvarlig eller lovlig Stand baade hjemme og paa Sæteren.

4.  Skovbrug til Pladsens Vedligeholdelse maa ikke tages andetsteds end efter Gaardbrugerens Udvisende, og til Brændeveed maa ikke tages andet end tørt og vindfallent saalænge det findes.

5.  Maa han ikke paatege sig at have Inderster eller at paatage sig fremmede Creature at føde verken Vinter eller Sommer.

6.  Naar han saaledes opfylder sine Pligter efter denne Contrakt saa forbliver han at bruge Pladsen paa sin eller Kones levetid, men skulde han i nogen Maade forse sig med samme eller vise Utroskab er han pligtig at fraflytte Pladsen foruden Dom eller Udsigelse.

Kongsli den 27 April 1846.
Ole Kongsli.
Knud Olsen Vigen.

Til Vitterlighed:
Lars Pedersen Engum.
Claus Andersen Barrusten. Begge med ført Pen.