Kalvløkken under Midtre Langseth i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 675: Kalvløkken v/Midtre Langseth i Fåberg dat. xx.1.1852
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 18.3.1853)

No. 32 Thinglæst Huusmandscontract

Huusmandscontract fra Iver Langset til Anders Olsen og Kone paa Pladsen Kalvløkken, dateret Januar 1852 saal.

Undertegnede Iver Olsen Langset bortforpagter hermed til Anders Olsen paa hans og Kones Levetid en under min Gaard midtre Langset i Faaberg beliggende Plads, Kalvløkken kaldet, paa følgende Betingelser:

1. Pladsens Udstrækning bliver den samme som hidtil med Undtagelse af en Ring i Hjemmarken, som fragaaer og lægges under Gaarden.

2. Til Agerland opbryder Huusmanden Aarlig 2 – to – Ruder eller 98, åtte og niti Qvadratalen.

3. I aarlig Afgift svares 4, fire Speciedaler, der erlægges ved Arbeide enten af Huusmanden selv eller af en anden lige saa paalidelig og duelig Arbeider i hans Sted med 8, otte Skilling daglig om Sommeren, fra 14de April til 14de October og 6, sex Skilling om Vinteren fra 14de October til 14de April, eller 12 Skilling for Mæling at slaae og 16, sexten Skilling for Maal Ager at skjære, alt paa Huusbondens Kost. Alt til Arbeidet fornødent Redskab leveres af Huusbonden med undtagelse af Jaa og Rive, som Huusmanden holder sig selv.

4. Huusmanden er forpligtet til, saa ofte det forlanges,mod den i 1ste Post bestemte Dagløn at fremmøde eller lade fremmøde med en Anden i sit Sted, saaledes som i 1ste Post bestemt, og forrette Arbeide, hvor det paafordres paa Gaarden eller i dens Udmarker, dog at der verken til dette Arbeide eller til det 1ste Post bestemte kan affordres ham mer end 4 Dage i Ugen, med mindre annerledes ved særlig Overenskomst bestemmes. Ligeledes er Huusmanden forpligtet til, naar saadant fordres, at forrette Arbeide paa Gaarden eller i dens Udmarker med et voxent, arbeidsført og dueligt Qvindemenneske med 6, sex Skilling om Dagen Sommer og Vinter eller 16, sexten Skilling for Maal Ager at skjære, alt paa Huusbondens Kost, og skal Huusmanden til den Ende være berettiget til at indtage en Qvinde som Inderst paa Pladsen.

5. Gjærdefang og Brændefang til Fornødenhed saavelsom det til Husenes Vedligeholdelse fornødne Trævirke er Huusmanden berettiget til at tage i Gaardens Skov, dog maa Intet tages uden efter Udviisning. Riis og Løv til fornødenhed kan tages uden Udviisning udengjærdes i de til Gaardens henhørende Skovstykker.

6. Hus og Gjærder er Huusmanden forpligtet til at holde i god og forsvarlig Stand.

7. Saafremt det udviste Trefang befinder 1/2 en halv Fjerding fra Pladsen eller derover, erholder Huusmanden Hest paa Gaarden til dets Hjemkjørsel mod en Godtgjørelse af 12, tolv Skilling daglig, der oparbeides efter de i 1te Post bestemte Regler. Paa samme Maade erholdes Hest til Hjemkjørsel af det paa Pladsens Udslaatter avlede Foder samt til Vaaraanarbeidet.

8. Af Foder og Gjødsel maa Intet afføres Pladsen, men alt benyttes til dennes drift og Forbedring. Med Hensyn til Fæstets Forbrydelse i paakommende Tilfælde saavelsom i alt Øvrigt, som i ovennævnte Poster maatte være ubestemt, bliver Loven om Huusmandsvæsenet af 24 september 1851 at legge til Grund.

Langset den [[] Januar 1852.
I. Langset
Anders Olsen m.f.Pen.

At vi som Vitterlighedsvidner have overværet nærværende Contracts Underskrift, og at dens Indhold er begge Parter bekjent, bevidnes herved.

I. Rønning
Sønov Olsdatter m. f. Pen