Et jordstykke under Audenhus i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 701: Et jordstykke i v/Audenhus i Fåberg dat. 14.04.1855

No 29 Tinglæst Huusmandscontract

Fra A. Andersen Oudenhuus til Johan Rasmusen og Kone paa et St. Jorde under Gaarden Oudenhuus, dat: 14 April I.A.
Contract. Undertegnede Anders Oudenhuus erkjender herved at have overdraget Johan Rasmusen paa Hans og Kones Levetid til Oprydning, Bebyggelse og Brug et Stykke Jord, beliggende nordest og øverst i Engen, samt En deel af Gaardens HavneHauge efter udviste Punkter paa følgende Vilkaar:

1. Er han forpligtet at svare en aarlig Afgift stor 4 Spd er fire norske Speciedaler saaledes, at han møder naar han tilsiges paa min Gaard Oudenhuus og forvalter hva Arbeide til Gaardens Drift han anvises. Arbeidstiden bestemmes til 9 – er ni Dage om Vaaren, 18 er atten Dage i Slotaannen eller han slaar 18 Mæling, 9 er ni Dage om Høsten og 20 – er tyve Dage om Vinteren.

2. Til opførelse og Vedligeholdelse af Huse og Gjærder samt til Brende erholder han efter Udvisning det Fornødne i Gaardens Skov.

3. Er han forpligtet til at skaffe et antageligt Menneske til at vogte Gaardens Kreature 1 er en Dag om Ugen for hvert voxent Nød han selv lader følge Gaardbrugerens Høst og Vaar, saalenge Kreaturene ere i Gaardens Udmark.

4. Skal han efter Opsigelse fraflytte Pladsen, saafremt han ikke opfylder sine Pligter efter denne Kontract. Men i saa Fald nyder han Betaling for sit Arbeide efter uvillige Mænds skjøn fra Entten af Siderne.
Til Bekreftelse under min Haand og hostagnede Vitterligheds Vidner, hvorfor bemærkes, at jeg har udstedt en ligelydende Gjenpart af dette Document.
Oudenhuus den 14.April 1855.
A. Andersen Oudenhuus.
Johan Rasmusen.

Til Vitterlighed:
C Hundskjold
Ole Olsen