Moen søndre under Jørstad Nordre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter
Nr. 763: Søndre Moen v/Nordre Jørstad i Fåberg dat. 4.8.1859 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 12.9.1859)
 

No. 15 Thinglæst HuusmandsseddelFra Hans Jørstad til Christen Engebretsen og Hustru om Pladsen søndre Moen under nordre Jørstad, datert 4de August 1859, saalydende:
Undertegnede Hans Jørstad overdrager herved Brugen af Pladsen søndre Moen under Gaarden nordre Jørstad til Christen Engebretsen med Hustru paa nedenstaaende Betingelser:

1. I aarlig Husleie af Pladsen svarer Husmanden og i Tilfælle hans Enke 6 – sex – Speciedaler.

2. Husmanden møder paa Gaarden til Arbeide saa ofte han dertil lovligen forlanges mod at nyde Betaling for en Sommerdag – mellem 14de April og 14de October – 8 Shil. Og 12 Shil. for en Mæling at slaa samt 16 Shil for et Maal at skjære og 6 Shil. for en Vinterdag. I Sygdoms- eller andet Forfald sender han en Anden antagelig Karl i sit Sted. Ligesaa tilpligtes Pladsbrugeren paa Tilsigelse at skaffe et Qvindfolk til arbeide paa Gaarden mod Betaling af 4 Shill. Daglig.

3. Det paaligger ham at holde Pladsens Huser, Gjærder og Jordvei i forsvarlig Stand.

4. Saavel Husbond som Husmand forbeholdes Ret til Opsigelse, hvilket skal skje inden 29de Septbr.: Aaret før Fraflyttelsen denne den paafølgende 14de April. I Tilfælde af Fraflyttelse har Husmandsfolket ingen Ret til Erstatning for mulige Forbedringer paa Pladsens Huser og Jordvei. Denne Kontragt gjelder fra sidste 14de April.

Jørstad, den 4de August 1859
H. Jørstad
Christen Engebretsen m. f. Pen

Til Vitterlighed:
H. Kraabøl.
B.Andersen