Mellemberg under Vingnes i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 766: Mellemberg v/Vingnes i Fåberg dat. 3.10.1859
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 10.10.1859)

No. 14 Thinglæst Huusmandsseddel

Fra T. Kraabøl til Christen Jensen og Kone paa Pladsen Mellemberg under Gaarden Wignæs, dat. 3de d. M. Saal::

Huusmandskontract
Undertegnede T. Kraabøl og Christen Jensen have dags dato med hinanden oprettet følgende Kontract, ifølge hvilken sidstnævnte erholder Pladsen Mellemberg til Brug og Benyttelse paa sin og sin nulevende Kones Levetid paa følgende Vilkaar:

1. Svares i aarlig Afgift: 10 ere ti Speciedaler som erlegges hvert Aars 14de April til Eieren.

2. Skal Huusmanden være pligtig at arbeide for det halve af anførte Afgift, og paa følgende Maade:
a. At slaa 10 Mæling eller i 10 Dage saaledes at Huusmanden slaar Mælinger naar Gaardbrugerens øvrige Karle Slaar efter Maal og ellers i sammen med disse;
b. at skjære 8, er otte Maal, og
c. at optage 1, er ett, Maal Poteter paa egen Kost, hvorimod Kosten haves hos Gaardbrugeren medens man slaar og skjærer. Arbeidet udførs efter tilsigelse.
Det bemerkes tillige at Maal og Mæling skal være efter den i Bygden fra gammel Tid af brugerlige Størrelse, dersom samme ellers bruges paa Gaarden.

3. Ingen Gjødsel eller Forage bortføres fra Pladsen, ligesom hele Gjærdet om samme af Huusmanden skal holdes i forsvarlig Stand; dog kun det halve af det som støder til Prestegaardens Eiendom overtages af Huusmanden.

4. Ved forannævntes Ægtefolks Død eller kontractens Ophævelse paa anden Maade, falder Pladsen eller Jordstykket tilbage til Gaarden Wignæs eller til dens retmessige Eier, uden Erstatning, ligesom det da skal være oparbeidet mindst 12, er tolv Maal af Jordveien, dersom Dødsfaldet ikke indtræffer førend Aaret 1870.

5. Med hensyn til de paa Pladsen værende Huuse, der ere Huusmanden tilhørende, saavelsom alt andet uberørt, skal forholdes efter de i Huusmandsloven af 24de Septbr. 1851 derom gjeldende Bestemmelser.
Den forhen mellem oss oprettede Kontract af 11de October 1855, thinglæst 1ste December s:A: træder ud af Kraft 14de April næste Aar, hvorefter ovenstaaende Kontract træder isteden, og det omhandlede Arbeide udføres saaledes:
Første Aar Sommeren 1860 og 1ste Termin af Pengeafgiften betales 14de April 1861.
Af denne af os i 2de Vidners Overvær undertegnede originale Kontract, der forbliver i T: Kraabøls Værge, er dags dato meddelt Christian Jensen en ligelydende Gjenpart.

Wignæs den 3dje October 1859.
T. Kaarbøl.
C. Jensen

Til Vitterlighed:
H. O. Lundgaard,
O. Lundgaard