Jordstykke under Nygård i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 752: Jordstykke v/Nygård i Gausdal dat. 10.6.1855.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 8.12.1858)

No. 13
Husmandsseddel fra Paul Nygaard til Amund Pedersen og Kone paa et Jordstykke, dat. 10. Juni 1855, saalydende:

Husmandskontrakt.

Jeg underskrevne Paul Nygaard erkjenner herved , at have overladt til Amund Pedersen og Kone Anne Marte Børresdatter et Stykke Jord af omtrent 2 to Mælingers Vidde, sønnenfor Simen Snedkers Husmandsløkke, ovenfor den gamle Vei som fører sydover til Sagstuen. Paa dette Jordstykke gives disse Folk Frihed til at opbygge en Husmandsplads paa følgende Betingelser:

1. Til Opførelse af en liden Stue og en liden Lade med muret (?) Fjøs under, har han Frihed til at hugge det fornødne Tømmer i Gaarden nedre Kraabøls Skov efter Udvisning hvilket Tømmer jeg besørger fremkjørt til Byggestedet. Det fornødne Gjærdefang erholder han paa samme Maade. Saa meget som 1 – en Tylt Sagtømmer har han Lov til at hugge, hvilket jeg besørger kjørt frem til Sagen.
Til Brændefang tages ogsaa i samme Skov, men kun af Kvist, Stubber og andet paa Marken liggende Træfang som ikke til andet Brug er tjenligt. Endelig gives de og Ret til Havning i Gaardens Udmark i Baglien for de Kreature, som maatte fødes paa Pladsen.
De har ogsaa Tilladelse til at slaa 2 – to Vinterlas Hø hvert Aarpaa en udkant i Gaardens Kjølslette (?) hvor vi maatte ….(?)

2. Det første Aar fra 14de April 1856 svares ingen Husleie, men Husmanden er forpligtet til at skaffe et dueligt Fruentimmer til Arbeid paa Gaarden i 3 – tre – Dage i hvef Uge i Slaataanden mod almindelig gangbar Dagløn samt at skjære (?) 6 – sex – Maal og et Fruentimmer i Braaktiden saa meget som forlanges.

3. For Aaret fra 14de April 1857 skaffes det samme Arbeide men hvoraf de 12 – tolv – Dage i Slaataanden og de 3 – tre – Maal at skjære afkortes som Husleie, hvorhos det øvrige Arbeide betales efter gangbar Pris.

4. Fra 14de April betales af denne Plads i aarlig Afgift 3 tre Speciedaler som skal være udbetalt til det paafølgende Aars 14de April. Fra denne Tid 14de April 1958 skal ovennevnte Arbeide præsteres aarlig og paa de Tider det af Gaardens Bruger forlanges for følgende Dagløn nemlig: i Slaataanden 6 – sex – Skilling pr. Dag; 16 – sexten – Skilling for hvert Maal at skjære, og 4 – fire – Dagen i Braaktiden

5. Naar disse Pligter opfyldes og Husfolkene forresten i det Hele forholder sig overensstemmende med Husmandsloven af 24de September 1851 saa beholder de denne Plads til den Længstlevendes Død; men i modsat Tilfælde er Brugsretten tabt og Husfolkene forbundne til at fravige Pladsen som da falder til Gaarden igjen, med Huse og Jord uden Erstatning, hvilket i alt Fald skal ske naar de begge ere afgaaede ved Døden.
Denne Brugsseddel udstedes i tvende Ligelydende og bekræftes med vaare Hænders Underskrift i tvende Løstegnede Vitterlighedsvidners Overvær.
Nedre Kraabøl den 19de Juni 1855
P. Nygaard Amund Pedersen m. p. P.
At foranstaaende Kontrakts Indhold er Partene bekjendt og af dem vedtaget med deres Underskrift, bevidnes af os som tilkaldte Vidner.
Johannes Kraabøl. Ole Hansen Kraabøl m.p.P.