Saghaugen midtre under Myklebø i Gausdal 1854

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 689: Midtre Saghaugen v/Myklebø i Gausdal dat. 8.4.1854
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 19.6.1854)

No. 7. Thinglæst Huusmandscontract

Huusmandscontract mellem John Bergh og Hans Christophersen ang. Brug og Beboelse af en Del af Pladsen mellem Saghougen under Gaarden Møklebøe eller Opgaarden, dat. 8. April
I følge Bestemmelse i § 1 i Lov af 24de. September 1851 har undertegnede John Bergh, Eier af Gaarden Møklebøe eller Øygaarden i Gausdals Thinglag, oprettet Contract med Hans Christophersen angaaende Brug og Beboelse af een del af Pladsen mellem Savhougen fra 14de April afvigt, paa saadanne Vilkaar:

1. Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden hvert Aars 1ste Januar med 6, sex, Speciedaler; der erlægges med Arbeide.

2. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huus eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.

3. Huusfolkene maa ikke give eller tillade nogen Ophold paa Pladsen i Huuset uden Eierens Willie.

4. Til Brænde maa alene tages qvist og stubber efter Vertens Udvisning og ferske Træer ikke nedhugges eller beskadiges uden Huusbondens Samtykke.

5. Huusmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet til med den i & 6 i den citerede Lov omhandlede Indskrenkning i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvor Arbeide han eller de bliver anviste for efterfølgende Dagløn, nemlig fra 14de October 6-sex, Skilling og fra sidstnevnte Dato til 14de April 4-fire Skilling, alt pr. Dag, for en Mæling at slaa 12-tolv Skilling og for et Maal Ager at skjære 16-sexten- Skilling; ligesomHuusmanden er forpligtet efter tilsigelse at anskaffe et dueligt Fruentimmer til at arbeide for Verten mod Godtgjørelse 4-fire- Skilling pr. Dag, naar forlanges.

6. I Tilfælde at Pladsens Huuse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Huusmanden erstatte den skade efter uvillige Mænds Skjøn samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløs.

7. Skulde Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at overlade den til en anden, da skal Hans Christophersen, hans Kone og Børn være forpligtet til under Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at fraflytte og ryddiggjøre den til Lovens næste Faredag, efter at han under 29de September er bleven udsagt, uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte Forbedringer. Skulde Opsidderen ville fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug og Besiddelse under 29de September . I begge Tilfælde kan Eieren tage Pladsens Huuse og Jordvei til frit Brug og Besiddelse næst følgende 14de April.

8. Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besiddelse er intet Hensyn taget til de Forbedringer, som samme i en eller anden Henseende muligens kunde tiltrenge.

9. For de nye Huse, der muligens opføres paa Pladsen er Huusbonden ikke forpligtet til i Tilfælde af at Contracten af hvilkensomhelst Grund ophører at give Huusmanden eller dennes Bo eller Arvinger nogen Godtgjørelse.

10. Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i & 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde. Disse Vilkaar vedtager jeg Hans Christophersen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder Enhver af os et Exemplar, da 2de eenslydende ere udstedte.
Gaarden Møklebøe eller Opgaarden den 8de April 1854.
J.Bergh.
Hans Christophersen m.p.P.
 
Til Witterlighed om Underskriften samt om at Contractens Indhold er Parterne bekjendt.
J.Hole
A.Melbøe