Stolpebakken under Løsnes i Ringebu

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 286: Stolpebakken v/Løsnes i Ringebu dat. 14.4.1848
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest ???)

No 27 Huusmandscontract 

Undertegnede Iver Løsnæs tilstaar herved at have overdraget til Christen Larsen og Hustru Anne Paulsdatter en mig tilhørende og under min Gaard beliggende Løkke Stolpebakken kaldet, og en liden Øy Gjedøen kaldet til Brug og Beboelse paa følgende Conditioner.-

1. Skal de efter min Udvisning (inleigge ?) og opryde en Løkke i Aamodt og paa denne savel som paa fornævnte Løkke hjemme, til Beboelse at opbygge og sætte i Aaboefri stand de nødvendige Huser til Pladsens Drift, i alle dele inden (4) fire Aar fra Dato, hvorimod den til Godtgjørelse for de derved havte Udgifter skal bruge Pladsen i bemeldte (4) Fire Aar foruden Afgift; dog skal baade han og hans Hustru i disse 4 Fire Aar arbeide for mig naar forlanges, og naar de formedelst sit eget Arbeide paa Pladsen dertil har Leilighed for til hver Tid et mindelig gangbar Dagløn, undtagen i Slaataanden, skal han have (12) tolv Skilling pr. Dag eller Mæhling.

2. Skal de efter bemeldte (4) fire Aars forløb eller fra 14 April 1852 svare af Pladsen (5) fem Speciedaler aarlig, hvilke 5 Speciedaler skal betales i Arbeide, hvorfor de tillige ere pligtige til at arbeide i Gaarden, maa og til hvilke Arbeide de forlanges, for følgende til hver Tid fastsatt Dagløn, nemlig, han skal have for hver Dag han er i mit Arbeide (6) sex Skilling daglig og hans Hustru skal have (4) fire skilling daglig ifra (14) fjortende April til (29) September undtagen i Slaataanden, men skal han have (8) otte Skilling for en Mæhling at slaa (12) tolv Skilling, og hun skal have i Aanden 6 sex skilling og for et Maal at skjære (16) sexten Skilling, og ifra (29de) niogtyvende September til (14) fjortende April erholder han (4) Fire og Hun (2) to Skilling daglig.-

3. (6) sex Dage i Slaataanden ere de frie for at være i mit arbeide, naar de en Uge i Forveien tilkjendegive mig samme; Og fra hvert Aars (14de) Fiortende October til (29) niogtyvende December er han ei forbunden til at udføre andet arbeide i Gaarden end blot lit Skoarbeide, hvortil han maatte forlanges.

4. Skal de af Pladsen ikke bortføre hverken Foder eller Gjødsel. Men alt at forbruge paa samme .

5. Forpligtes de til efter 1852 at holde Pladsens Jordvei,dens Huser og dens omstaaende Gjærde i god Stand baade hjemme og i Sæteren alt under Aabodts Ansvar, som for Leilændinge efter Loven, ligesaa skal de forbedre dens Jordvei efter min Udvisning.

6te. Med Undtagelse af Stør til Gjerdenes Vedligeholdelse skal de intet vaat Træ hugge i min Gaards Eiendoms Skaug eller Mark.-

7. Opføre de sig sømmelige og tjenstvillige i mod mig og min Familie, ligesom de heller ikke tage Inderst eller huse nogen Fremmed eller Ubekjendt.

8. Naar han og hans Hustru opfylder foranførte Forpligtelser i hvert enkelt Pungt skal de bruge Pladsen saa lenge de lever.

9. I Tilfælde af at de ikke opfylde foranførte Forpligtelser i hvert enkelt Pungt, skal de med Familie fraflytte og ryddiggjøre Pladsen til næste følgende Lovens Faredag, eller om det ikke skeer da uden Forligsprøve, Lovmaal eller Dom at taale Udkastelse.

Løsnæs den 14 April 1848
I. Løsnæs.

Det bemerkes, At vi har ver sidt ligelydende Documendt.
Denne Contract vedtager vi i et og aldt. Og forpligtes saaledes til dens Opfyldelse i hvert enkelt Tilfælde Punct.
Datum som ovenmeldt.
Christen Larsen Sagmoen m.i.P.

Til Vitterlighed
I. Mortensen.
A. (Snestad ?)