Hovehaugen under Storhove i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 713: Hovehaugen v/Storhove i Fåberg dat. 14.4.1855.
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 15.3.1856, sak nr. 17)

Thinglæst Huusmandskontract fra I. Haave til Ole Eriksen paa Pladsen Haavehougen under Gaarden Storhaave, dat 14de April 1855, saal:

Husmandskontract for Ole Eriksen paa Pladsen Haavehougen under Gaarden Storhaave i Faabergs Præstegjeld. Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 21te September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden Storhaave i Faabergs Præstegjeld oprettet Kontract med Ole Eriksen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Hougen paa følgendeVilkaar:

1 Den aarlige Afgift af Pladsen skal være betalt inden 14de April med 5 Spd, skriver fem Specidaler;

2 Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke sælges eller bortføres derfra, og den samlede Gjødsel altid forblive ved Pladsen;

3 Husfolkene maa ikke give eller tillade Nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie;

4. Til Brænde maa alene bruges Kvist og Stuber, og friske Træer ikke nedhugges uden Husbondens Samtykke.

5 Husmanden og hjemmeværende Børn skal være forpligtet til med den i § 6 i den citerede Lov omhandlede Indskrænkning, i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hvad Arbeide han eller de bliver anvist, imod 16 Skilling for at slaa 1 Mæling og 12 Skilling for Maalet at Skjære, og om Vinteren 6 s, sex Skilling dagen for Sams Arbeide, men for Snedkerarbeide eller Tømmer- Arbeide 16 Skilling Dagen, fra 14de April til 14de October 8 s dagen paa Sams arbeid. Konen 4 s dagen hele Aaret.

6 I Tilfælde at Pladsens Huse, Gjærder eller Jordvei i nogen Maade bliver forringet, skal Husmanden erstatte den gjorde Skade efter uvillige Mæns Skjøn, samt alle deraf flydende Omkostninger skadesløs;

7 Skulde Eieren finde forgodt enten at bruge Pladsen selv eller at ville overlade den til en Anden da skal Ole Hougen hans Kone og Børn være forpligtet, under Udkastelse og uden videre Lovmaal og Dom at fraflytte og rødiggjøre den til næste Lovens Faredag, efter at han 29de September derfra er bleven udsagt, uden nogensomhelst Erstatning for mulig gjorte Forbedringer. Skulde Opsideren ville fraflytte, skal han frasige sig Pladsens Brug inden 29de september. I begge Tilfælde kan eieren tage Pladsens Huse, Gjærder og Jordvei til fri brug og Benyttelse næstfølgende 14de April;

8 Ved Bestemmelsen af Vederlaget for denne Pladsens Besidelse er intet Hensyn taget til de Forbedringer, som Samme i en eller anden Henseende muligens kunde tiltrænge.

9 For de nye Huse, der opføres paa Pladsen, er Husbonden ikke forpligtet til, i Tilfælde af at Kontracten af hvilkensomhelst Grund ophører, at give Husmanden eller dennes Bo eller Arvinger nogen Godtgjørelse;

10 Fæstet paa Pladsen forbrydes i alle de i § 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlede Tilfælde. Disse Vilkaar vedtager jeg Ole Eriksen Haavehougen i alle dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Dokument beholder enhver af os et Exemplar, da 2de eenslydende ere udstedte.

Storhaave den 14de April 1855.
I. Haave
Ole Eriksen med paaholden Pen

Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Kontractens Indhold er Parterne bekjendt:
Iver Johansen Haave
Jens Paulsen Sørhove