Lille-Teigum under Teigum i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihuagen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 808:Lille-Teigum v/Teigum i Gausdal dat. 14.4.1845
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, fol. 51a, tinglest 16.3.1864)

No 31 Thinglæst Brugsseddel

Mellem Amund Mortensen Teigum og Ole Gulbransen hvorved sidstnevnte og Kone er overladt til Brug en Plads under Gaarden Teigum, dat 14 de April 1845 saal.:
Brugsseddel: Undertegnede Amund Mortensen Teigum og Ole Gulbransen ere blevne enige om følgende Kontragt:

1. Jeg Amund Mortensen overlader herved til Ole Gulbransen og nu hørende Kone Ingebør Nielsdatter en under min Gaard Teigum beliggende Plads Lille Teigum kaldet, til Brug og beboelse for deres Livstid.

2. Pladsens Jord bruges forsvarlig, Huuser og Gjærder holdes i Stand og ingen Gjødsel man afføres af Pladsen, men benyttes paa samme . Det bemærk, at Overværelset paa Stuebygningen haver han end til Raadighed.

3. Tømmer til Huusernes Vedligeholdelse tager han i Gaardens Skogteig som ogsaa Gjærdefang efter GaardBrugerens Udvisning, men ikke for Brug til andet Vedhugget Brænde.

4. Ved til Brænde tillades ham at tage af Laagfald, Stubber og Kvist paa Marken i Gaardens Skaugteige.

5. Jeg, Ole Gulbransen forbinder mig herfor at kræve i aarlig Husleie for hvert Aar 5 ere fem Spesidaler som opgiøres til hvert Aar 14 de April udi forrætet Arbeid, for den forbrugelige Dagløn, nemlig for en Dag eller Mæling at slaa 12 S og for et Maal at skjære 16 S i Gaarden og høster 8 S daglig, og om Vinteren 4 S Dagen.
Alt Arbeide maa være forsvarlig udført. I øvrigt være pligtig at arbeide hos Brugeren 5 ere fem Dager i vær Uge om Aaret om Gaardbrugeren fordrer det. Skulde Ole Gulbransen oparbeide mer end den hernævnte Husleige udgjør nyder han Betaling af mig heller Gaardens Bruger efter den her nævnte heller anførte Dagløn opføre sig elers troe hørig og lydig, men skulde de imod Formodning ikke opfylde Ovenstaaende eller begaae Laster, der kan være skadelig, føre god Orden eller indtage Inderster uden Vertens Tilladelse, skal denne Fæsteseddel være ud af Kraft, og den til ingen nytte, men efter Indsigelse være skyldige at fravige Platsen.
NB. Havning til sine Kreaturer nyder han i Gaardens Udmark Vor og Høst, men om Sommeren for en Hjæmkoe, 1 Kalv, 1 Gris. De øvrige forpliktes han at have i Fjældet saa længe som Gaardbrugeren har sine i Fjældet eller i Sæteren.
Saalede forligte bekræftes under vaares Haands Underskrift i 2de Vidners Overværelse.
Teigum d: 14 de April 1845
Amund M. Teigum
Ole Gulbransen,(ved førd Pen)
 
Til vitterlighed:
Paul Toresen Trasrud
Sigri Christensdatter. Begge med førd Pen.