Holtlien engestykke under Midtre Langseth i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 695: Holtlien engestykke v/Midtre Langseth i Fåberg dat. 20.11.1855 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 17.3.1855)

No. 37 Thinglæst Huusmandskontract

Husmands-Contract fra Iver Olsen Langset til Ole Simensen og hans Efterkommere paa et Engstøkke Holtlien, dat. 20.Novbr: f.a:, saal:
Huusmands Contract.
Undertegnede Iver Olsen Langset bortfæster herved til Ole Simensen og hans Efterkommere under min Gaard midtre Langset i Faaberg beliggende Engstøkke Holtlien kaldet paa følgende Betingelser:

1. Engstøkket der strækker sig ved Siden, norden for den til Christen Slaatten bortfæstede Eiendel, Alt Iver Langset tilhørende med Undtagelse af 2de Huusmands slaatter; Endvidere skal Ole Simensen efter 5 Aars Forløb fra 14de April 1855 at regne, erholde til sit Brug 3 Mællinger Eng, beliggende lige nedenunder for benævnte Eiendel.

2. I aarlig Afgift svares 5, fem Specidaler, der erlegges ved Arbeide enten af Huusmanden selv eller af en anden ligesaa paalidelig og duelig Arbeider i hans Sted med 8 aatte Skilling daglig om Sommeren, fra 14de April til 14de October og 6, sex Skilling om Vinteren fra 14de October til 14de April, eller 12 Skilling for Mæling at slaa og 16, sexten Skilling for Maal Ager at skjære, alt paa Huusbondens Kost. Alt til Arbeidet fornødent Redskab leveres af Huusbonden med Undtagelse af Jaa og Rive, som Huusmanden holder sig selv.

3. Huusmanden er forpligtet til, saa ofte det forlanges mod den i 2den Post bestemte Dagløn at fremmøde eller lade fremmøde ved en anden i sit Sted saaledes som i 2den Post bestemt og forrette Arbeide hvor det paafordres paa Gaarden eller i dens Udmarker, dog at der hverken til dette Arbeide eller i det 2den Post bestemte kan affordres ham mer end 4, fire dage i Ugen, med mindre anderledes ved særlig Overenskomst bestemmes. Ligeledes er Huusmanden forpligtet til naar saadant fordres, at forrette Arbeide i 8 Dage paa Gaarden eller i dens Udmarker ved et voxent arbeidsført og dueligt Qvindemenneske mod 6, sex Skilling om Dagen i Slaataanden, alt paa Huusbondens Kost.

4. Gjærdefang og Brændefang til Fornødenhed saavelsom til Husenes Vedligeholdelse fornøden Trævirke er Huusmanden berættiget til at tage i Gaardens Skov, og til Brænde tages intet uden det er tørt eller saakaldt Affald, dog maa intet til det øvrige Brug, tages uden Udvisning. Ris og Løv til Fornødenhed kan tages uden Udvisning udengjærdes i de til Gaarden henhørende Skovstykker.

5. Huse og Gjærder er Husmanden forpligtet til at holde i god og forsvarlig Stand.

6. Saafremt det udviste Træfang befindes 1/2 en halv Fjærding fra Pladsen eller derover, erholder Husmanden Hæst paa Gaarden til dets Hjemkjørelse, mod en Godtgjørelse af 12 Skilling daglig, der oparbeides efter de i 2de Post bestemte Regler. Paa samme Maade erholdes Heste til Hjemkjørelse af det paa Pladsens Udslaatter avlede Foder, samt til Vaaraanarbeidet.

7. Af Fast og Gjødsel maa Intet afføres af Pladsen men alt benyttes til dennes Drift og Forbedring. Med Hensyn til Fæstets Forbrydelse i paakommende Tilfælde saavelsom alt Øvrigt, som ovennævnte Poster maatte være ubestemt, bliver i Loven om Husmandsvæsenet af 24. September 1851 at lægge til Grund.

Langset den 20de November 1854.
I. Langseth.
Ole Simensen med ført Pen.

At vi som Vitterlighedsvidner have overværet nærværende Contracts Underskrift, og at dens Indhold er begge Parter bekjendt, bevidnes herved.
T. Roland.
Engebret Fredriksen m.f.P.