Hammerlien under Forseth søndre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 673: Hammerlien v/Søndre Forseth i Gausdal dat. 6.3.1853
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)

No 54 Thinglæst Huusmandscontract

Huusmandscontract fra S. Forset til Amund Hansen paa Pladsen Hammerlien, dateret 6 Marts 1853 saal.:
Huusmandscontract.
for Amund Hansen paa Pladsen Hammerlien under søndre Forset i Gausdal. Ifølge Bestemmelsen i § 1 i Lov af 24de September 1851 har undertegnede Eier af Gaarden søndre Forset oprettet Contract med Amund Hansen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Hammerlien paa følgende vilkaar:

1. Bortfester jeg Pladsen til Amund Hansen paa hans og nuverende Kones Levetid imod en aarlig Afgift af 6 er sex Speciedaler,der erlegges overeensstemmende med Loven til hvert Aars 14de April Den for indeværende Aar pligtige Huusleie,samt for det særskildt leiede Engstykke ,kaldet Hammerliløkken ,opgjøres til førstkommende 14de April.

2. Pladsen Hammerlien bestaaer af den nuværende Løkke og Udstrækning ,som nu er indhegnet.

3. Amund Hansen forbinder seg til at holde Huse og Gjærder i forsvarlig stand.Til reparation og til Bygning af nye Huse er det ham tladt at tage det fornødne Tømmer i mit Skovstykke Hammerlien efter skeet Udvisning.Til Brænde og Ved tager han kun Top og Vindfald samt de ved Skriuer(?) fældte Træer.Findes intet Saadant tillasdes det ham at fælde færske krogede Træer til Brændefang eller Andet som gaardbrugeren maatte anviise ham.

4. For Havnegang i min Skov Hammerlien tilstaaes ham for de paa Pladsen fødende Kreature.

5. Af Velvillie har han lovet at føre det fornødne Opsyn med min Skov i Hammerlien. Oppdager han at nogen hugger eller avvirker der paa ulovlig Maade,skal han ufortivet(?)anmelde samme for mig eller kommende Bruger

6. Det paaligger ham at dyrke Pladsen vel.Afgrøden maa ikke Sælges eller bortføres derfra,og den samlede gjødning alltid forblive ved Pladsen. Ovenstaaende Vilkår vedtager jeg Amund Hansen i alle dele til Opfyldelse og Efterlevelse. Af dette Document beholder Enhver af os et Exemplar,da 2de eenslydende ere udstædte.

Gaarden Søndre Forseth 6te Marts 1853.
S. Forseth, som Eier
Amund Hansen m.p.P.

Til Vitterlighet om Underskriften Samt om Contractens Indhold er Parterne bekjendt.
S. Fliflet.
J. Leqvam.