Rønningen under Steine nordre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 802: Rønningen v/Nordre Steine i Gausdal dat. 21.03.1836

No.3 Thinglæst Huusmandsseddel fra Iver Iversen nordre Stene til Amund Amundsen og Kone Ingri Hansdatter paa Pladsen Rønningen under Nordre Stene, dateret 21de Marti 1836,- saal:Undertegnede Iver Iversen nordre Stene overlader Pladsen Rønningen til Amund Amundsen og Kone Ingri Hansdatter paa følgende Vilkaar:

1. Beholder de bemeldte Plads Rønningen, saalænge de i Aandetider hvert Aar i rette Tid efter Tilsigelse at slaaer 14- siger Fjorten Mælinger, og skjærer 8te siger Otte Maal, samt Tømre 12-siger tolv Dage i Haavolden; ligeledes ogsaa at arbeide 12- er Tolv Dage hver Høst. Og dermed er Huusleien betalt.

2. Skulde det indtræffe at Gaardens Eier haver mer Brug af Tømring, da skal han være forpligtet til at udvirke samme, for 12-er Tolv Skilling daglig, hva Tid forlanges.

3. Ligeledes holder han Huuser og Gjerder, samt Jordvei i forsvarlig Stand, de dertil fornødne Træmaterialier tillades ham at tage af Nedfald, men videre intet uden efter Anvisning.

4. Tillades dem at havne sine Kreature Høst og Vaar i Steenslien.

5. Skulde det indtræffe at Manden først bortfalder, skal Enken være forbunden til at skaffe en antagelig og duelig Karl istæden som Brugeren af Gaarden kan være fuldkommen tjent med.

6. Og naar bemeldte Huusfolk ere ved Døden afgangne skal en af deres Børn, eller de skulde finde for godt at tage ind nogen Arving, saa har den, eller de, Frihed til at beholde Pladsen Rønningen for 4 Spd. Er Fire Specie aarlig, som han efter Tilsigelse oparbeider efter Bygdens almindelige Huusmands Taxt.

7. At holde sig tro, hørig og lydig, som Tjenestefolk bør være, men ifald nogen af disse her foreskrevne Poster og Pligter efterlades saa er denne Brugsseddel, aldeles mortificeret, samt magtesløs, og bemeldte Huusfolk tabt sin Ret til længere at beholde Pladsen.

8. Videre er bemeldte Huusfolk forpligtet til under Opsigelse fra Pladsen strax at melde til mig, ifald andre uvedkommende tager noget i min Skaug.

Steene Nordre den 21de Marti 1836.
I. Rødnæss.
Amund Amundsen med ført Pen.

Til Vitterlighed:
Peder Pedersen,
Erland Christophersen,
begge med ført Pen.