Skjæftskaugen/Paulsrud under Melby i Nord-Fron


Huusmandsseddel

Jeg undertegnede Iver Thorsen Melby, gjør herved vitterlig at have bortfæstet en mig tilhørende  og under min Gaard Melby liggende Plads Skjæftskaugen eller Paulsruud kaldet med paastaaende Huse og tilliggende Sæter i Øldalen med Huse til Thor Olsen Skjæftskaugen og Kone for deres Levetid paa efterfølgende Vilkaar:

l. Svarer de til Gaarden Melbys Eier som Afgift eller Huusleie 5-fem-Speciedaler, der erlægges inden h 14. April 4 sk.hvert Aars 14 April.  Af nævnte 5-fem-Speciedaler betaler han eller de 2-to- Sp, 2-to-Ort og 12-tolv- Skilling i rede Penge;  de øvrige 2 Spd 2 Ort 12 sk-   to Speciedaler, to  Ort og tolv Skilling svares med Arbeide for efternævnte Dagløn;  for en Vinterdag som regnes fra 14. October til 14. April 4 sk. Og fra 14 April til 14 October 8 sk daglig for 1 Slaatdag 12 Silling samt 16 sk. Pr Skuurmaal.-

2. Forpligte de sig til aarlig at føde en Kalv paa en forsvarlig Maade.

3. Skal de holde Huse og Gjærder i god Stand, den faldende Gjødsel ikke bortføre, men forbruge paa Pladsen, ingen Avling af Pladsen botføre mer end et Maal aarlig om Brugeren kunde finde det forgodt;   endelig maa de i det Hele være hørige og lydige, troe og redelig samt forrette sit Arbeide forsvarlig og til hvad Tid Melbys Eier maatte forlange det.

4. Maa de ingen Inderst indtage eller huse, uden forsaavidt de paa sin Alderdom maatte tiltrænge Hjælp til at bruge Værelset, dog maa de under alle Omstændigheder ingen udenbygds Personer eller Familier huse eller indtage, eller nogen Staader som dermed kunde blive til Byrde enten for Bygden, for Melbys Eier. Det bemærkes at ingensomhelst  Huset eller Indtaget dermed skal kunde erhverve sig nogensomhelst Rettighed til Værelset efter nævnte Thor Olsen eller Kones Død.

5. Have de Ret og Adgang til at hugge Skaug, det Fornødne til Pladsens Brug og Vedligeholdelse, hvor Melby have Rettighed, men intet hugge eller afvirke uden Værelsets Brug.

6.  Maa de i det hele stræbe at forbedre Pladsens Jordvei.

7.  Naar nu ovennævnte Huusfolk opfylder foranstaaende Forpligtelse beholder de Pladsen deres Levetid  men i Mangel heraf ophører denne Fæsteseddels Kraft og de ere da pligtige til at fravige Pladsen uden lovlig Udsigelse og Dom  hvilken Rettighed de hermed frasige sig.

Hver af os beholder denne Brugsseddel ligelydende.-
Alt ovenstaaende bekræftes med min Haand og Underskrift i Vidners Overvær.-
Melby den 22. Februar 1848.
Iver Melby

Paa ovenstaaende Conditioner vedtager jeg undertegnede Thor Olsen og Kone at modtage Pladsen Skjæftskaugen saasnart den nærværende Bruger af Pladsen Marit Skjæftskaugen er død, og vi vedgaar disse Pligter i alle Dele at opfylde, hvilket Alt bekræftes med min Haand i Vidners Overværelse.
Datum ut supra:-
Thor Skjæftskaugen  m.h.P.

Til Vitterlighed:
Østen Nistad(?)
Ole Nistad.