Husmannsplassen Brostuen

Kontrakten er trykt i årboka Landingen 1988

Husmandskontrakt


Undertegnede Lensmand A. Baggerud erkjender herved med Johan Nilsen Snedkerhougen at have indgaaet følgende Kontrakt:
1.    Overdrages til Johan Nilsen til Brug og Beboelse Husmandspladsen Brostun saaledes som denne nu befindes indhegnet med paastaaende Huse.
2.    Ret til Sommerhavn i Gaardens Udmark for 1 Ko.
3.    Brændeved af Top fortørrede Træer og Vindfald, som Grundeieren ikke selv vil benytte , men forsaavidt Brændeved af deslige Materialier ikke tilsrækker fælles med de øvrige Husmend, saa har Johan Nilsen selv at forskaffe sig Brændeved fra andre Kanter uden Udgift for Grundeieren.
4.    Huse og Gjerder sættes og holdes i forsvarlig Stand, dog vedtager jeg jeg for en Halvpart at deltage i Tækningen af Stuen og I standsættelsen af Fjøset hvorefter Johan Nilsen vedligeholder disse som de øvrige Huse.
5.    For Overdragelsen af de Johan Nilsen tilsikrede Rettigheder betaler han i aarlig Afgift 8 Spd – Otte Spesidaler, som oparbeides efter Grundeierens Tilsigelseefter en dagløn af 8 s – Otte Skilling for almindelig Sommer – og Vinterarbeide – 12 s – tolv Skillingfor 1 Dag eller Mæling i Slaataanden og 16 s – sexten Skilling for 1 Maal at skjore. Imod samme Dagløn er Husmanden tillige forpligtet til bekjendes efter Tilsigelse at forrette Arbeide i Gaarden og for hvad han derved oparbeider mere eller Afgiften betales han med Penger eller Varer efter Overenskomst, det siste efter billig Pris.
6.    I Slaataanden har Johan Nilsen at forskaffe at voxent Fruntimmer til Hjælp ved Hoining og Bresle i 8 –er otte Dage mod Betalning af 8 s  – otte Skilling pr Dag.
7.    Denne Kontrakter er gjensidig opsigelig saavel fra min som Husmandens Side, saaledes ar Opsigelsen skal foregaa inden 29de September Aaret før heller Fraflyttelsen finder Sted.
8.    Pladsen tiltrædes den 14de denne maaned fra hvilken Tid Forpligtelse og Rettigheder efter denne Kontrakt træder i Kraft.
9.    Jeg, Johan Nilsen , vedtager herved og ved min Underskrift bekræfter Vedtagelsen af foranstaaende Kontrakt

Lid den 6de April 1870 Johan Nilsen Snikker-Houg
                Arne Baggerud

At foranstaaende Kontrakt, saavel som Loven om Husmandsvesenet af 24de September 1851 blev oplæst og Kontrakten af begge Parter Underskrevet i vort Overvær attesteres herved af undertegnede tilkaldte Vidner,
Hanstun, … Broner