Bakenget under Fougner i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 820: Bakenget v/Nordre Fougner i Gausdal dat. 26.3.1845
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, fol. 484b, tinglest 2.5.1866)

No 24 Thinglæst

Brugsseddel for Peder Christensen paa Pladsen Bakenget under Gaarden nordre Fougner, datert 26de Marti 1845, paalydende Nordre Fougner Brugsseddel.
Undertegnede Peder Christensen Kurven af Faaberg tilstaar herved og for alle vitterliggjør, at have modtaget af Christian T. Fougner, til Brug og Beboelse, den under hans Gaard nordre Fougner beliggende Plads Bakenget, paa følgende Vilkaar:

1. Jeg forbinder mig til at holde Pladsens Huser og Gjærder i forsvarlig Stand, ligesom dyrke dens Jordvei forsvarlig og gjødsler den til fornødenhed.

2. Til Huusreparation og Gjærdefang erholder jeg i Gaarden Fougners Skov det Fornødne, dog kun efter Anvisning ligesom af Toppe og vindfælte Træer det nødvendige Brendeveed.

3. Betalerjeg i aarlig Huusleie = 4 Spd 4 s er fire Speciedaler og fire Ort af Pladsen saalænge min nulevende Svigerfader Morten Iversen og Kone lever, da i denne Tid svarer ham et passeligt Vilkaar, men efter deres Død forhøies Afgiften til 8 Spd. er otte Speciedaler aarlig.

4. Forbinder jeg mig til med Kone naar vi tilsiges, at møde paa Gaarden Fougnerog forrette hvad Arbeide vi til Gaardens Drivt anvises, imod derfor at nyde dagløn efter den i Bygden gangbare Huusmandstaxt, dog skal jeg have en del af Vinteren fri efter nærmere Overenskomst, ligesom vi skal være fritaget for denne pligt 1 er en Dag i Ugen til at besørge vore egne Anliggender

5. Naar jeg og Kone viser oss retskafen og opfylder ovennævnte Betingelser beholder vi Pladsen Bakenget i vores Levetid, men i modsat Fald skal Pladsen uden Opsigelse være forfalden til Ryddiggjørelse, ligesom den da maa befindes i forsvarlig Stand og som den er modtaget, da jeg i modsat Fald forpligter mig til at erstatte den Pladsen i min Tid tilførede Skader.
Dette bekræftes med min Haands Underskrift og 2 de Marti 1845.
Peder Christensen Kurven

Til Vitterlighed:
T. Lunde. Stensletten.