Gihleengen under Gihle på Toten 1793

Contract med Husmand Tommes Pedersen om Pladsen Gihlengen

Da Beboerne paa Giehloug som er Benifiseret den Oplandske Lougstoel her i Totens Præstegield haver Fæstet og Bøgslet gaarden for sin Lifvs thid med de underliggende Husmandspladser med andre herligheder som tilhører bemelte gaard Gigloug sammestæds efter saadan Sæddel:
Peder Gihle Bruger og beboer af gaarden Gihloug i Totens Præstegield beliggende, giør witterligt at jeg i Owerensstemmelse med den Kongelige allernaadigste Forordning af 29de Juni 1792 hawer fæst ligesom jeg wed denne Sedel bortleyer og fæster denne under min bøygslede Gaard beliggende Huusmands Plads Gihle Engen kaldet saadan som den for thiden findes indhegnet, til nærværende bruger Taammes Pedersen paa følgende Wilkaar:

1.    I Afgift og Huusleye af Pladsen Gihle Engen skal bemelte Toemes Pedersen til hvert Aars 14de April betale mig den Suma 8 rdl. Skriver aatte rigsdaler Dandsk Korandt.

2.    Huusmanden Tommes Pedersen med Familie skal være forbunden til at Arbeyde for mig naar jeg finder for godt at lade ham kalde – mandkiønet for Aatte skilling om dagen fra 14de April til 14 October og for fire skilling daglig fra 14 october til 14de April. Qvindekiønet faar 6 skilling daglig udi første anførte Termin men 4 skilling daglig udi siste, hvorhos de skal arbey efter bøydens skik fra Klaaken 4de om maarfenen til Klaaken 8de om  aftenen, ligesom det i aandethider naar wærligt udførdrer, og jeg seer det fornøden Hussmanden da ikke saa nøye om han maa vedblive arbeydet længere du paa aftenenn, end før bestemt. For een almindelig malling Høe at slaa og et sedvanligt maal Korn at skiere betales arbeyderen det første med 8 skilling og det sidste med 12 skilling og intet arbeyde som vedkommende forestaar maa vægres men alt med lydighed flid og troskab efterkommes efter bedste Evne hvorimod de arbeyde saa længe et hvert arbeyde Wahrer, nyder tilbørlig Kaast hos mig efter skik og brug ligesom det efter min Beleylighed skal leveres Huusmanden det nødvendige thid til Pladsens Drift og Øcconomiens vedligeholdelse, men udebliver hand fra midt arbeyde efterat være tilsaagt uden at være bewiseligt hindret ved sygdomd tilfælder eller anden laavlig forfald leyes ikke allene anden i dens udeblivendes stæd for hvad han kan blive at anholde, men han kand wed og efter Omstændighederne vente sig at bliwe udsadt af Pladsen indtil formerne afbetalt.

3.    Huusmanden skal holde Pladsen i Tilbørlig Hævd og Huussene Draabefri ligesom de aarlig fra fieldmarken skal huuge en forsvarlig Fave spon som jeg disponerer ower. Ligesaa skal hand holde Pladsens Indhegninger med forsvarlig Skigaard og Stør og Skiweed der til at forskaffe sig selw fra Fieldmarken. Ligeledes og med brændefang og andet fornødent træe maa hand forsyne sig fra Fieldmarken eller andre Stæder, hvor han kand erholde saadant, men forsaavidt jeg selw maatte finde Leylighed til at giøre ham udvisning af Stuber eller af huugne graner men alt selv tae saavel som Løwing paa de eyendele gaarden Gihle tilhørende, bliwer at ansee, som det uden Tilladelse War taget eller aavirket paa fremmed mands Eyendele uden tilladelse.

4.    Huusmanden skal for sig og Familien avlege hva der paaliger Huusmanden er at udrede det være sig præstelig Rettigheder Kierkke Penger eller andet.

5.    Huusmanden Tommes Pedersen skal beholde Pladsen Gihle Engen saa længe jeg dermed finder mig tiendt. Men naar jeg forefinde udsige ham skal hand fravige Same uden at hand herpaa haver nogen paastand at giøre eller nogen slags appelarse og da alle Huusene paa Pladsen er mig tilhørende maa hand saalenge hand bruger bemeldte Plads Gihle Engen holde alle Huuserne i den forsvarlige Stand som af Leylænding Lowen tilholdes.

Gihle paa Toten den 14de April 1793.              P:Gihle

Paa foranførte 5 Paaster skal af mig i alle maader bliwe efterlevet og naar jeg ei lenger vil beholde den omskrevne Plads skal jeg i beties foere Juel frasige mig same.
                            Gihle Engen 14de April 1793
                            Tomes Pedersen
                           med paaholden Peen
    Til Witterlighed
    O. Andersen.

(Norsk Folkemuseums Husmannsminner: Ark1001-03/L0013/32)