Sletten under Suttestad i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221:Husmannskontrakter

Nr. 764: Sletten v/Suttestad i Fåberg dat. 4.11.1858 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 26.9.1859)
 

No 1 Thinglæst Husmandsseddel


Aar 1859 den 26de September ble Retten satt paa Sorenskriverkontoret i Iver Sorgendals Gaard ved Lillehammer til Extrathings Afhold for Faabergs og Gausdals Thinglage til Thinglæsning af Documenter, og betjent af Sorenskriveren samt de opnævnte Lagrettemænd, Gaardbrugerene Peder Olsen Korsrud og Ole Halvorsen Alfsberg, af hvilke den førstnævnte nu aflagde Lagretten Eeds.
Hvorda! Blev publiceret:
Fra Jens Suttestad til Andreas Paulsen paa Pladsen Sletten under Suttestad, datert 4de Novbr. 1858 saal.:
Jeg Undertegnede Jens Suttestad erkjender herved at ha overladt til Beboelse og Brug til Andreas Paulsen den paa min Grund beliggende Plads Sletten kaldet, med paastaaende Huser og Gjærder saaledes som den fortiden er indhegnet paa følgende Betingelser:
1. At han skal holde Pladsens Huser og Gjærder i forsvarlig Stand ligesom dyrke dens Jordvei forsvarlig og den samlede Gjødsel anvendes paa Pladsen.
2. Betaler han i aarlig Afgift af Pladsen: 7 spd., ere syv Speciedaler, ligesom han er forpligtet til naar han tilsiges at møde paa min Gaard Suttestad og forverke hvad Arbeide til Gaardens Drift som maatte angaas imod derfor at nyde i Dagløn 8 Shilling om Vinteren, 12 Shilling for en Mæling at slaa, og 16 Shilling for et Maal at skjære, samt forskaffe et dueligt Quindemenneske til Arbeide i Aannetider for 4 Shilling i Dagløn.
3. Til Husreparation og Gjærdefang erholder han af min Skov det fornødne dog efter Udvisning ligesom Topper og vindfældte Trær den nødvendige Brændeved.
4. Pladsen fraflyttes efter gjensidig Opsigelse inden September Maaneds Udgang og Pladsen bliver da at ryddiggjøre til neste Aars 14de April ligesom den da maa befindes i forsvarlig Stand, som den er modtaget da imodsat Fald han er pligtig til at erstatte den samme tilføiede Skade. Forøvrigt henholdes til Laaven om Husmandsvæsenet af 24de September 1851.
Det bekræftes ved vaar Underskrift i tvende Vidners Overvær. Det bemerkes at jeg har modtaget ligelydende bekræftet Gjenpart af dette Document.

Suttestad den 4de November 1858,
J. Suttestad
Andreas Paulsen med ført Pen

Til Vitterlighed:
Iver Olsen Suttestad,
John Hansen, begge med ført Pen.