Bakkene under Nordager

Husmandskontragt,

Husmannskontrakt på plassen Bakkene under Nordager, side 1 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)

For Knud Halvordsen paa Pladsen Bakkene under Gaarden Nordager.
I følge Bestemmelser i § 1 i Lov af 24de September 1851 har undertægnede Eier af Gaarden Nordager oprættede Kontragt med Knud Halvordsen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen Bakkene paa følgende Vilkaar:

Pladsens Grændser er som gammelt Indhægnet hvad innejordet angaar. Forøvrigt følger Slaateland i Hjem aasen Anrudbakkene og Anrudlien samt en Del Fintopslaat norden for Kinn.

Til Pladsen er følgende herligheder: Gjærdefang, Brendeved og Bygningstømmer, alt efter Jordrotens anvisning Nødsel af Løv og Bar, avvikes uden fremtidig skade og efter Anvisning.

Afgiften af Pladsen betales paa den Maade, at Husmanden forretter 3 Tre Uger Slaat, 3 Tre Maal Skur 1 En Uge Vaar og 1 en Uge høstarbeide samt 2 To Spd i Pænge alt aarlig og skal dette udføres naar Jorddrotten forlanger Det.
Videre skal Husmanden være forpligtet til med den i § 6 i den Citerede Lov omhandlende Indskrænkning, i egen Person, strax efter Tilsigelse at forrette overanførte arbeid.

Fæstet af Pladsen har Husmanden Erholt af sine Forældre og efter Husmandens død eller frasigelser tilfalder Pladsen under Gaarden igjen mod Erstatning for alt annæt Arbeide efter Forlig eller uvillige Mends skjøn.
I lige Maad har Knud Halvordsen Fæstet Pladsen Navarskøv til Brug og benytelse paa Levetid og paa følgende Conditioner

Til Pladsen hører Jordestykke Navarskøv samt Slætet Dybedal.

Afgiften af denne Pladsen er 3, Tre, Uger at slaa 6, sex, maal at skjære 1 en Uge Vaar og 1 en Uge Høst arbeide (…) Husmanden er forpligtet at arbeide til Hvær Tid Jorddroten forlanger for en dagløn af  8 Skilling Daglig men derfor undtag er dag aanne lidet  Forøvrigt For saavel Jordroteten som Husmanden at hælde seg  efter modstaaende Kontrakt om Pladsen Bakken i enhver henseende.

Fæstet paa Pladsen forbrydez i alle De i § 10 i Lov af 24de September 1851 omhandlende tilfælder.

Disse Vilkaar Vedtager jeg Knud Halvordsen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse. af dette Dokument beholder Husmanden en Konsept der enslydende er udstedt.
Nordager 15 April 1861
Knud Halvordsen Bakkene m.f.P
Nils G Nordager
Til Vitterlighed om Underskriften saavel om at Kontraktens  Indhold er I Partene bekjendte:

Vidne
N. Strand

Knud Knudsen
Aavaakseie m.f.p

Aar 1878, den 24de August Tinglyst med Extrathinget for Valders Sorenskriveri, behørig extraturet og protokollert i Pantebog No 15  Hvilket atterseres:
Underskrift

Opplandsarkivet avd. Valdresmusea (usikker transkribering er markert med (?) eller (…))