Maristuen under Nordager (Valdres)

Undertegnede Nils G. Nordaker erkjender til A. Frydenlund at have bortforpagtet Pladsen Øvre Maristuen med Huser og Rettigheder, saaledes at jeg til fuld istandsettelse de af de til et maadeli  sted fornøden Bekvæmmelig heder hvor iblanett nødvændige Forandringer og mulig Ombygning af den paa Pladsen staaende Stue, Fritt leveres de hertil udfordrende Materialer af Tømmer og Bork, ligesaa til Gjerdenes Vedligeholdelse Støre og Skived. I Afgift er betinget 20 – tyve Speciedaler som aarlig afgjøres hvert 14 April.

3. Tre Maaneders Opsigelse er Leieren forbeholdt, medens fra min Side Kontrakten er uopsigelig. Ved Frasigelsen har jeg at gottgjøre samtlige efter denne Dag paa og i Huusene anvændende Forbedringer, Reparationer og Arbeide, hvorover Leieren holder specifiseret Regnskab.
I Anledning Grundeierens Forpligtelse til Indløsning af Opbygnings- og Reparationer af Huusene bemerkes, at denne Forpligtelse kun gjelder for saavidtt at samme kan anses at være til Gavn for Grundeieren som Husmandsplads betraktet. Samtlige Trematerialier hvoriblandt Vedfang i Skauen er til 6a7 Favner aarlig. Kontrakten er udfærdiget i 2 Exsemplar.-

Skafvet(?) den 24 Marts 1873
Nils G Nordager
A. Frydenlund
Tilstæde
Erik Nordaker
K. H. Kleive

Forevist i Forligelseskommisionen paa Lerin den 1ste Februar 1883. Signatur

Opplandsarkivet avd. Valdresmusea (usikker transkribering er markert med (?) eller …)

Husmannskontrakt på plassen Maristuen under Nordager, side 1 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)
Husmannskontrakt på plassen Maristuen under Nordager, side 2 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)