Hullet øvre under Fliflet i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter

(nr. 718) Pantebok nr 17 Sør-Gudbrandsdal Tinglest 04.12.1856 Øvre Hullet ved Fliflet i Fåberg 1855
 

No 38 Tinglæst Huusmandsseddel

Huusmandsseddel fra Simen Christophersen Fliflet til Ole Christensen paa Pladsen Hullet, dat. 12 Sepbr 1855 saaly:
Underskrevne Simen Chnristophersen Fliflet bortfæster herved i Henhold til Lov af 24 Septbr 1851, den øvre halve Deel af Pladsen Hullet til dens nuværende Besidder Ole Christensen paa følgende Vilkaar:
1. Svarer Ole Christensen som Huusmand i årlig Afgift af Pladsen 8 otte Spedlr. Betalbar 14 April.
2. Pladsens Huse, Jordvei og Gjærder holdes altid af Huusmanden i forsvarlig stand. Det Aabodsansvar og øvrige Erstatning han som Følge heraf underkaster sig, bestemmes efter
§ 13c i ovenmeldte Lov.
3. Arbeider han, saa ofte det forlanges – med den lovbestemte Indskrænkning – mod 8 otte Skilling daglig om Sommeren og 4 fire Skilling om Vinteren, dog saaledes at der for 1 Mælings Slaat betales 12 s. Og for 1 Maal Skuur 16 s. Ligesaa er Huusmanden pligtig til, paa Forlangende at skaffe et Fruentimmer til Arbeide paa Gaarden naarsomhelst til sædvanlige Kvindelige Arbeider mod 4 s. Daglig. I Tilfælde af Sygdom eller andet tilstrækkeligt Forfald kan Huusmanden sende en anden antagelig Arbeidskarl i sit sted.
4. De i 1, 2 og 3 post anførte Forpligtelser paaligger efter Huusmandens død hans Enke.
5. Huusfolkene nyde Havnegang med Gaardens Kreature. Høst og Vaar i Gaardens Hjemhage mod at svare Gjetning turvis(?) med de øvrige Huusmænd, og kun saavidt angaar de paaPladsen vinterfødte Kreature, dog ikke længere end til 12te Juni om Vaaren og ikke Førend 15de September hvert Aar.
6. Huusfolkene have ingen Ret til Erstatning for de nye Huse, de maatte opføre på Pladsen, andre mulige Forbædringer.
7. Denne Fæstekontrakt gjelder forsaavidt den ikke ophører ved Misligheder fra Huusfolkenes Side af nogen af de ovennævnte Forpligtelser eller andre i Huusmandsloven omhandlede – indtil 14de April efterat denne af nogen af Parterne inden 29 Septbr næstefter er opsagt.

 

Disse Vilkaar vedtager jeg Ole Christensen i alle Dele til Opfyldelse og Efterlevelse.
Af dette Document beholder enhver af os et Exemplar, da 2de enslydende er udstedte.
Fliflet den 12te September 1855.

Til Vitterlighed.
Den fornødne Brændeved saavelsom Materalere til Pladsens Husers og Gjerders Vedligeholdelse sages i Gaardens Skovstykke paa Kjølen efter Udvisning. Ingen Havning med Huusmandens Kreature paa Gaardens Engeland tillades for Fremtiden.

S. Fliflet
Ole Christensen med iholdt Pen.

Som Vidner
Hvad det angaar ??? for Huusmænd hevises til 4de Post i citerede Lov.