Stensletten under Fougner i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 818: Stensletten v/Fougner i Gausdal dat. 21.4.1865
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 2.5.1866)

No 22 Thinglæst Huusmandscontract

fra Chr. T. Fougner til Ole Nielsen paa Pladsen Stensletten under Fougner dat.: 21de April 1865, saal:
Huusmandscontract: Vi Undertegnede jeg Chr. T. Fougner og Ole Nielsen Stensletten har gjort følgende forening og gjensidig Kontract om Huusmandspladsen Stensletten. Bemeldte Plads som er Gaarden Fougners Eiendom med Jord og Huser, er av mig Chr. T. Fougner bortsat til Ole Nielsen og Kone Maria Torgersdatter til Brug og Benyttelse paa følgende Vilkaar:

1. Ole Nielsen forbinder sig til at betale i aarlig Huusleie = 8 Spd. er ( :otte Speciedaler.) til hvert Aar 14de April, ligesom at holde Pladsens Huser og Gjærder i forsvarlig Stand og Gjødselen ikke at forringe eller bortføre.

2. Forbinder jeg mig til, naar og hvilken Tid tilsiges at forrette hvad slags Arbeide jeg til Gaardens Drift anvises, mod følgende Dagløn: fra 14de April til Slaataanden 6 sk, er (:sex Skilling daglig:) i Vaaraanden 8 sk er (:otte Skilling) om pløiet, men ikke mer end 6 sk – sex Skilling om andet Arbeide forrettes; for hver Mæling at slaae 12 sk er tolv Skilling, for hvert Maal at skjære 16 – er sexten Skilling; fra Skuuraanden til 14de October 6 sk – (sex Skilling) 8 sk (otte Skilling) for en Løvdag, fra 14de October til 14de April 4 sk – er fire Skilling daglig.

3. Konen Maria Torgersdatter eller et Qvindfolk i hendes Sted skal arbeide paa Gaarden efter tilsigelse ved Braaking, Hampudlægning, Sorthaverrensking (?) og i Aanden en Breidag naar Turen falder samt en Høiaugt naar samme behøves; alt saadant Arbeide forret uden auke for fire Skillings Godtgjørelse daglig.

4. Ole Nielsen skal være fritaget for at møde paa Gaarden heele Aret igjennem 1 arbeidsdag i Ugen til eget Tarv at varetage.

5. Til Huusreparation og Gjærdefang erholder Ole Nielsen det fornødene i Gaarden Fougners Skov, dog ikke i Hjemhagen uden spesiell nærmere Tilladelse, men ovenfor Hagen tages Stubber og Topp og vindfælte Træer til Brændsel.

6. Saafremt Ole Nielsen og Kone Maria Torgersdatter viser sig ærlige, vitskafen, hørige og lydige mod Huusbond, Madmoder og de som ere i deres Sted, og opfylder ovenbeskrevne betingelser, skal de nyde – bruge og beholde Pladsen Stenfletten sin hele Levetid uden Paa-anke af mig og Mine, men skulde de derimod blive vrangvillige eller er lydige mod Huusbond, Madmoder eller de som ere i disses Sted, eller undlater at opfylde denne Kontracts foreskrevne betingelser; da skal Pladsen Stenfletten være forfalden til Ryddiggjørelse, ligesom den da maa befindes i forsvarlig Stand, som den er modtaget, i modsat Fald tilpligtes Ole Nielsen at erstatte den Pladsen i hans Brugstid tilføiede Skade efter uvillige Mænds Skjøn.

7. saasnart den Længstlevende af Ole Nielsen og Maria Torgersdatter ved Døden er afgaaet, tilfalder Pladsen Gaarden Fougners Bruger til fri Raadighed og Dispotition.
Saaledes at være forenet og indgaaet, bekræftes af os Undertegnede, med vore Navns Underskrift i 2de Vitterligheds Vidners Overvær
Fougner den 21de April 1865
Chr. T. Fougner
Ole Nielsen

Til Vitterlighed:
Chr. Fougner
T. Lunde