Fjerdrumsmoen under Fjerdrum i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 830: Fjerdrumsmoen v/Fjerdrum i Gausdal dat. 16.3.1868
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 18.3.1868)

No. 13 Thinglæst Fæsteseddel

Fra Ole Amundsen Fjerdrum til Søn Ole Olsen paa Pladsen Fjerdrumsmoen m.m. datered 16de Marts 1868.
Fæsteseddel: Jeg underskrevne Ole Amundsen Fjerdrum tilstaar og gjør herved vitterlig at have bortfæstet til min Søn Ole Olsen paa sin og Kones Levetid Pladsen Fjerdrumsmoen tilligemed Halvdelen af den indenfor Pladsen Nymoen beliggende Myhr, nemlig den søndre Deel.
I Afgift af Pladsen svares aarligt 1 – een – Speciedaler der ærlegges hvert Aars 14de April til Gaarden Fjerdrums Bruger.
Pladsens Bruger har Ret til at havne sine Kreature i Moen (Fjerdrumsmoen) Høst og Vaar, altsaa før og efter Sætertid. Til Brænde vedtages Tørt og Affald i Fjerdrums Skov, men ikke friskeTræer, ligesaa fornødent Trævirke til Istandsættelse af Pladsens Gjærder. Huusmanden har Ret til at have sine Kreature paa Gaardens Sæter, idet da disse stelles og Afdrotten tillaves af Gaardbrugerens Budeie. Huusmanden er fri for Arbeidsplikt til Gaarden og nogen andre Ydelser end anførte Afgift, medens Afgiften for Børnene bliver 6 – sex Speciedaler aarlig.
Forsaavidt et af Ole Olsens Børn ønsker at beholde Pladsen, skal det dertil være fortrinsberettiget med en Afgift af 6 – sex Speciedaler. Dette maatte da helst være ældste Søn. Imidlertid kan det bestemmes af Ole Olsen eller dennes Kone at det ogsaa kunne overlades Pladsen til hvem af sine Børn de vilde. Skulde Pladsen derimod ved den sidste Ægtefælles Død falde tilbage til Gaarden tilkommer Deres Bo Erstatning for Husene efter Skjøn optaget i Huusmandsloven Medfør. Fremdeles tilføyes at Pladsens Bruger har Ret til havne i Moen for en Hjemko om Sommeren.

Fjerdrum den 16de Marts 1866.
Ole Fjerdrum

Som Vidner:
Sigrid Fjerdrum m.p.P.
Peder Fjerdrum