Korpberget under Harildstad i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 292: Korpberget v/Harildstad i Nord-Fron dat. 19.11.1849.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 34)

Huusmandscontract:

Underskrevne John Harildstad erkjender herved at have overladt min eiende Plads Korpberget med tilliggende Sæter til Brug og Beboelse for John Pedersen og hans Kone Anne Thorsdatter for deres Levetid fra 14de April 1849 paa følgende Vilkaar:

1. Svarer de til mig eller Gaarden nedre Harildstads tilkommende Eier aarlig 12 Spd skriver 12 Specidaler som erlægges inden hvert Aars 14de April.

2. Tilpligtes de at holde Huse og Gjerder baade Hjemme og i Sæteren i forsvarlig og god Stand; ikke at tage Inderster til Huse, uden mit Vidende og Samtykke; ikke noget i min Eiendoms Skaug eller Mark at hugge eller avvirke; ikke Foderet eller Gjødselen fra bortføre, men samme forbruge til Pladsens Forbedring, samt besørge Pladsens Jordvei vel brugt, saa den formedelst Vanrygt ikke tager Skade.-

3. Tilpligtes de aarlig efter Tilsigelse at forrette 2de Dages Arbeide paa Gaardens Veistykke.

4. Til Pladsens Brug tillades dem at tage det nødvendige i den Gaarden Harildstad tilhørende Sameje, til Huses Reparation og nye Huses Opførelse i de forfaldnes Sted, samt Gjerdeveed Brændefang og den sædvanlige i saakaldte Markevandring til de Creature som fødes af og paa Pladsen.

5. Naar de opfylder forstaaende Forpligtelser nyder de som sagt Pladsens Brug og Beboelse med de her hjemlede Rettigheder deres Levetid; men i modsat Tilfælde ere de forpligtede til, efter lovlig Udsigelse og under Udkastelses Tvang, uden foregaaende Forligsprøve og Dom at fravige og ryddiggjøre Pladsen til min frie Raadighed inden næste Lovens Faredag- – Da vi saaledes som forskrevet staar ere forenede , og denne Forening er forfattet in duplo, hvoraf enhver af os beholder et Exemplar, saa bekræfte vi dette med vore Underskrifter i hostegnede Vidners Nærværelse
Harildstad, den 19de November 1849.
John Harildstad.
John Pedersen Korpeberget med ført Pen.

 
Til Vitterlighed:
Iver Harildstad,
Thor Asmundstad.