Nysveen under Suttestad i Fåberg 1865


Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221:Husmannskontrakter
Nr. 814: Nysveen v/Suttestad i Fåberg dat. 18.9.1865 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 19, tinglest 18.9.1865)

 

No 7 Thinglæst Husmandsseddel


Fra E. Homb paa Suttestad til Hans Hansen paa Pladsen Nysveen, dateret idag saal.:
Jeg underskrevne Even Suttestad erkjender herved at have overladt til Beboelse og Brug til Husmand Hans Hansen min til Suttestad hørende Plads, Nysveen kaldet, med paastaaende Huse og Gjærder, saaledes som den for Tiden er indhegnet paa følgende Betingelser:


1. At han skal holde Pladsens Huse og Gjærder i forsvarlig Stand, dyrke dens Jorvei forsvarlig, intet Fouratie afkjøret og den samlede gjødsel anvendes paa pladsens Jordvei.

2. Betaler han i aarlig Afgift (5) er fem Speciedaler, ligesom han er forpligtet til, naar han tilsiges at forrette hva Arbeide til Gaardens Drift han maatte anvises imod derfor at nyde i Dagløn 8 Skilling om Sommeren og 4 Skilling om Vinteren, 12 Skilling for en Mæling at slaa og 16 Skilling for 1 Maal at Skjære, samt forskaffe et dueligt Fruentimmer til Arbeide i Aanne Tider for 4 Skilling i Dagløn.

3. Til Husreparation og Gjærdefang erholder han af min Skov det fornødne, dog efter Udvisning og tillige Brændeved af tørt og vindfælte Trær.

4. Pladsen fraflyttes efter Opsigelse fra en af Siderne, inden September Maaneds Udgang, og Pladsen bliver da at ryddiggjøre til næste Aars 14de April, ligesom den da maa befindes i forsvarlig Stand, som den er modtaget, da imodsat Fald han er pligtig at erstatte den samme tilførede Skade.

For øvrig henholdes til Loven om Husmandsvæsenet af 24de September 1851. Alt bekræftes med vor Underskrift i tvende Vidners overvær, og det bemærkes at Husmanden har modtaget en lignende Gjenpart af dette Dokument.

Suttestad, den 18de September 1865
E. Homb Suttestad
Hans Hansen m. F. Pen.

Til Vitterlighed
Even Nilsen Øverlien
Johannes Olsen Høihougsveen