Skrefsrud øvre under Lysgård i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter

Øvre Skrefsrud ved Lysgård i Fåberg dat: 26.12.1866 (ikke komplett) (Sør-Gudbrandsdal pantebok nr. 20,Tinglest 7.12.1868,No 7 Thinglæst Huusmandscontract  )


 
(Huusmands-)contract paa Gaarden Lysgaard saalydende:

Huusmandscontract for Christian Petersen paa Pladsen øvre Skrefsrud under Gaarden Ersgaard. Ifølge Bestemmelse i § 1 i Lov av 24de September 1851 for undertegnede Eier af Gaarden Lysgaard i Faabergs Præstegjeld oprettet Kontract med Christian Petersen angaaende Brug og Beboelse af Pladsen søre Skrefsrud paa følgende Betingelser:
1. Christian Petersen tager Pladsens Huse og Jordvei til Brug og Beboelse fra 14de April 1867.
2. Den aarlige Afgift skal være betalt inden 1ste Januar hvert Aar med 20 – skriver 20 Speciedaler.
3. Da saadan Afgift fornemmelig bestaar i Arbeide saa er det Huusmanden og hjemmeværende Børns Pligt i egen Person strax efter Tilsigelse at forrette hvorsomhelst hva Arbeide han eller de blive anvist imod 14 – fjorten Skilling pr  Sommerdag og 8 – otte Skilling pr Vinterdag, 20 – tyve Skilling for en Mæling at slaa enten det er første eller andre Slot Høe – 20 – tyve skilling for et Maal Erter at skjære, 6 Skilling for et maal Erteriis at hæsje, 6 – sex skilling for Afskjæring af et Maal med Potetgræs og 60 – sexti Skilling for et maal Poteter at optage, alt paa given Kost. ( En Mæling – 12544 =Alen og et Maal 2744=Alen)
4. De alminnelige Redskaper saasom Øxe, Liaa, Sigd, Løvkrog og Rive samt i Potetesoptagningen ogsaa Græv, paahviler det Huusmanden og de som er med ham at holde.
5. Huusmanden er pligtig at skaffe efter tilsigelse et forsvarlig og voxent Fruentimmer i 35 Sommerdager, hvoraf mindst de 20 skal være paa Dagarbeide a 8 – otte Skilling pr Dag og 5 Vinterdage a 6 – sex Skilling pr Dag.
6. Huusmanden er pligtig at indfinde sig i Gaarden til Arbeide det seneste kl 4 ½  om Morgenen og Arbeidstiden er at arbeide 11 Timer om Sommeren og 10 Timer om Vinteren med Høstetider der bestemmes af Huusbonden.
7. Pladsen skal dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei. Afgrøden maa ikke selges eller bortføres derfra og den samlede Gjødsel altid forblive paa Pladsen.
8. Huusfolkene maa ikke gives eller tillade nogen Ophold i Huset uden Eierens Villie.
9. Til Brænde maa alene bruges Kvist og Stubber og ferske Træer ikke nedhugges – eller beskadiges uden Huusbondens Samtykke. Materialer til Huse og Gjærders Vedligeholdelse skal erholdes i Gaardens Skov efter Udviisning.
10. Af Kreaturer som tilhører Huusmanden og havner i Gaardens Hjemhage betaler Huusmanden 30 – tredive Skilling pr ST. indtil Havnehagen bliver indhegnet efter hvilken Tid det ikke tillades Huusmanden at have hjemme mer end en Ko og en Kalv om Sommeren imod en Betaling af 60 – sexti Skilling for Koen og 24 – fireogtyve Skilling for Kalven.