Nordre Sletten under Harildstad nedre i Nord-Fron

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 291:Nordre Sletten v/Nedre Harildstad i Nord-Fron dat. 27.1.1851.
(Midt-Gudbrandsdal Pantebok nr. 1, tinglest 17.12.1852, sak nr. 33)

Jeg underskrevne John Harildstad erkjender herved at have overladt, min eiende Plads nordre Sletten til Brug og Beboelse for Tord Tordsen Sletten og hans Kone Rannej Pedersdatter for deres Levetid fra 14de April 1851 paa følgende Vilkaar:

1. Svarer de til mig eller Gaarden Nedre Harildstads Ejer aarlig inden hvert Aars 14de er fjortende April 5 er fem Speciedaler som oparbeides naar forlanges, saaledes at Manden nyder 8 er otte Skilling daglig, samt for et Maal at skjære eller en Mæling at slaa 16 er sexten Skilling. Konen nyder 4 Skilling daglig baade Vinter og Sommer undt. fra 14de April til 14de October og fra denne Tid til 14de April 4 Skilling daglig, og naar han slaaer 12, er tolv Skilling daglig, samt for et Maal at skjære eller en Mæling at slaae 16 er sexten Skilling. Konen nyder 4 Skilling baade Vinter og Sommer undtagen naar hun høier da 6 sk. Daglig. Desuden ere de pligtige til at arbeide mod ovennævnte Dagløn naar forlanges.

2. Maa de ingen Inderst huse eller indtage; ei heller Foder og Gjødsel fra Pladsen bortføre, men samme paa Pladsen forbruge til dens Forbedring, holde Huser og Gjerder i forsvarlig god Stand, ej noget i min Ejendoms Skov og Mark hugge eller avvirke, men tage det fornødne til Pladsens Behov endog til nødvendige Huses Opførelse i Gaardens Sameje, og hvis denne skulde blive deelt udskiftet, da ogsaa der kun efter min Udvisning.

3. Maa de forrette det anviste Arbeide forsvarligt og med Troskab, saa jeg dermed kan være tjent, og forøvrigt forholde sig hørige og lydige og redelige.

4. Naar de opfylder disse ovennævnte Betingelser, og ikke befindes i nogen Utroskab, hverken mod mig eller Andre, beholder de Pladsen for deres Levetid; men i modsat Tilfælde ophører denne Fæsteseddels Kraft, og ere de pligtige til efter lovlig Udsigelse til næstpaafølgende Faredag, at fravige og røddiggjøre Pladsen under Udkastelses Tvang foruden foregaaende Forligsprøve Lovmaal og Dom.
At vi saaledes i et og alt som skrevet staar ere forenede bekreftes ved vore Underskrifter i Vidners Nærvær, med Erkjendelse om at denne Fæsteseddel er udstedt in duplo, og hvoraf enhver af os beholder Een.

Harildstad den 27de Januari 1851.
John Harildstad,
Thor Thorsen Sletten med ført Pen.

Til Vitterlighed
Am. Eriksen.
Erik Halvhuden