Toso i Jevnaker

Kilde: Aalmo, A., Bergestuen, S. T., Haehre, E., Johnserud, R., Rørvik, J., Husmannsvesenet, Elevoppgave Statens Lærerskole i Handels- og kontorfag, 1988.

Avskrift av festeseddel for husmannsplassen Toso på Jevnaker, 1891

Festeseddel:


Undertegnede Fossholm gjør herved vitterligt at have overlat Erland Erlandsen med Familie den under min Gaard beliggende Husmansplads, Toso, på følgende Vilkaar.

1.    Den aarlige Afgift af Pladsen skal være mig indbetalt inden 11te Desember hver Aar med Kr 20.00 er toti Kroner.

2.    Husene maa ei af Brugeren beskadiges, for Vindusruder og al anden Beskadigelse for Pladsens vedkommende bliver han selv ansvarlig og mindre reprationer utføres af ham, naar han dertil avholder de fornødne Mattrialer af Eieren, som  iøvrigt bekoster Husenes Vedligeholdelse.

3.    Jordveien skal dyrkes forsvarlig og ei forringes. Husmannen er forpligtet til at føde 1 voxen kjør. Avlingen af høy og halm, må ikke sælges eller bortføres fra Pladsen og den samlede Gjødsel skal stædese forblive ved Pladsen voxte Foder til Gaardbrugeren, Høiet efter kr. 4.00 er fire Kroner og Halmen for kr. 2.00 er to Kroner pr Sknd = 160 Kg.

4.    Husmannen maa ikke give eller tilade nogen Ophold i Huset uden eierns vidende og Tilladelse.

5.    Forøvrigt er Husmanden Erland Erlandsen forpligtet til at arbeide paa min eiende Gaard, eller hvad slags Arbeide eller Drift jeg Paatager mig udenfor Gaardens Eiendele saa tit og ofte jeg ham forlange mod en Betaling af 0.50 Kr. er femti Øre pr. Dag saavel Vinter som Sommer, samme betaling saavel for Maal som Slaattdag. Ved Aandetider eller andet uopsettelig Arbeide for Eieren vedvarer tilstaas ikke de i Lov af 24 September 1851 paragraf 6 omhandlede Fridage hvorimod disse tilstaaes senere for et lengere Tidsrum paa Engang.

6.    Husmannen nyder frit Brendeved af Top Vindfald og Ohr, og Jerdefang, elt efter Udvisning, saalenge Eieren finder forgaat, er Husmanden pligtig at tage det her anførte af Almendingen, til hjemkjørsel af Jerdefang nyder han frit Heste og ligeledes fri Havn til sine Kreature i Tosobråtan.

7.    Naar jeg Fossholm eller hvem som maatte bruge Gaarden skulde finde forgaat at lade Edevart Hansen udsige, da skal han være forpligtet til at under Udkastelsestvang og uden videre Lovmaal og Dom af fraflytte Husene og fravige Jordveien neste Lovens Fardag den 14 April efter at han inden 29de September derfra er bleven udsagt.

8.    Ønsker han at forlade Pladsen da haver han ligeledes at frasige sig Hus og Jordvei inden 29de September og under formælte Tvang at fraflytte mest paafølgende Fardag.

9.    Disse Kontragts Forpligtelser vedtar jeg Edvart Hansen til Opfyldelse i alle Delle.

Af dette Dokument beholder enhver af os et exemplar da to ligelydende er udstette.

Fossholm den 22. April 1891


Til Vitterlighet om Kontragtens Ægthed samt at Kontragtens Indhol er Partene kjent.

Fossholm den 22. April 1891