Rundsveen søndre under Forseth i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 662:Søndre Rundsveen v/Forseth i Gausdal dat. 20.2.1852 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 6.12.1852)

No. 22. Thinglæst Huusmandscontract.


Huusmandscontract mellem Torger Forset og Lars Johannesen og Kone, hvorefter de Sidstnævnte ere overdragne Pladsen søndre Rundsveen, dateret 20 Februar d.A. saal.

Huusmands Contract.

Undertegnede Torger Christophersen Forset bortbygsler herved til Lars Johannesen og Kone en min Gaard nordre Forset med Huuse og Jord tilhørende Huusmandsplads, søndre Rundsveen kaldet, paa følgende Vilkaar.

1. Pladsen, hvis Grændser allerede ere indhegnede, naar undtages et Stykke ved søndre og nedre Kant, som kan tillægges efter min Udviisning ved at rette Gjærdet, tiltraadtes den 14 April forrige Aar.

2. Han skal forsvarlig dyrke Pladsen og behørigen vedligeholde dens Huuse, Gjærder og Indhægninger. Til disses Reparation og Vedligeholdelse ærholder han i min Skov efter Udviisning de fornødne Materialier, ligesom af vindfældte Træer og andet paa Marken liggende Træfang det Fornødne til Brændeved til ham selv, øverst i min Eiendom og i Sameiet derovenfor. Ligeledes nyder han Havnegang i Forsetlien for sine paa Pladsen fødende Kreaturer.

3. Han betaler i aarlig Afgift af denne Plads, i de fire – 4 – første Aar fra 14 April 1851 fire – 4 – Speciesdaler og derefter 5 – fem – Speciesdaler, indtil den gamle Peder Olsen Rundsveen ved Døden afgaaer eller forlader sit nuhavednde Brug, hvis Jord da ogsaa tilfalder Lars Johanesen, fra hvilken Tid Afgiften af det samlede Brug bliver at betale med 6 – sex – Speciesdaler aarlig. Afgiften udbetales hvert Aars 14 April og første Gang 14 April dette Aar.

4. Han forretter Arbeide for Gaardens Bruger efter Tilsigelse, til hvilken Tid det forlanges; dog er han fri for denne Arbeidspligt 1 – een – Dag i hver Uge. For det saaledes paa Gaardbrugerens Kost forrettede Arbeide ærholder han følgende her i Egnen almindelige dagløn: Fra 14 April til Slaataannen 8 – otte – Skilling dagen; i Slaataannen 12 – tolv – Skilling pr Mæling, i Skuraannen 16 – sexten – Skilling pr Maal; fra Aannen til 14 October 8 – otte – Skilling og fra 14 October til 14 April 4 – fire – skilling pr. Dag.

5. Naar Lars Johanssen opfylder disse Forpligtelser med Troskab og Nøiaktighed, ikke bortfører fra Pladsen Forage eller Gjødsel, heller ikke indtager Inderst uden Vertens Samtykke og forresten retter sit Forhold i alle Dele efter Loven om Huusmandsvæsenet af 24 September 1851, saa beholder han denne Plads for sin Levetid, og hans Enke efter ham, saalenge hun i eenlig Stand forbliver. Efter deres Brugstid falder Pladsen til Gaarden igjen med Huuse og Jord uden Erstatning.

Denne af mig i tvende Vitterlighedsvidners Overvær underskrevne Contract udstedes i tvende ligelydende, hvoraf et Exemplar leveres Huusmanden til Efterlevelse.

Nordre Forset den 20 Februar 1852

T. Forseth
Lars Johannessen m. f. Pen

At denne Contracts Indhold er Parterne bekjendt og av dem er underskreven, bevidner

P.V.S. Finsveen
Morten Brobakken.