Hansemoen under Ødegaarden i Røn

Huusmandskontrakt

Husmannskontrakt på plassen Hansemoen under Ødegaarden, side 1 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)

Jeg underskrevne Ole Olsen Ødegaarden gjør vitterligt at have bygslet og fæstet, som jeg herved i henhold til Særlig af 29de Marts 1859 bygsler G fæster til Knud Finkelsen og Hustru Marit Olsdatter den under min Gaard beliggende Ødegaarden i Røens Sogn beliggende og herhørende plads Hansemoen kaldet af Udstrækning og Beliggenhed som den nu befindes og af bemælte Huusmand er brugt efter fæstesæddel af 23de Mai 1838. Fæstet som paa følgende
Vilkaar:

1; Pladsen bruges forsvarligen , og maa ei derfra bortføres hø, halm eller Gjødsel.

2; Fornøden Skov til Huusreparationer, Nødslefang for sine Kreature og Brændeved af forturrede G vindfældte Træer har Huusmanden Ret til i min Teig, men kun efter min Udvisning, ligesa for han Ret til Havnegang for sin Kreutur i Gaardens Skov, samt græsning og Risping og under hjemstølen.

3; Den aarlige Afgiften eller Huusleien for Pladsen er 4-fire- Spesidaler 2-to- Ort, som betales i Pænge hvert Aars høstting her for præstgjældet til mig eller Gaardens Bruger.

4; Ligesom Huusmanden selv er aldeles uberettiget til noget Aavirke i min Skov, med Undtagelse af hvad der i 2de Post er bestemt hverken ved at afhugge eller beskadelige Ungskoven omkring de Slætter han har ikring, eller paa nogensomhelst anden Maade Saaledes er han forpligtet til at eftersee G til mig eller Gaardens Bruger anmelder hvad der i min skov af Andre muligens, uden  min tilladelse, maatte blive hugget eller avvirket, Saafræmt han der om maatte komme til Kundskab.  Forøvrigt er Huusmanden forpligtet til i alle maader at rette sig efter Loven om Huusmandsvæsnet, med Undtaget af Arbeidspligten.

Husmannskontrakt på plassen Hansemoen under Ødegaarden, side 2 (Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)

5; Ved at opfylde alle disse forpligtelser beholder bemælte Huusfolk omhandlende Plads deres Levetid hvor efter den tilfalder Gaarden igjen unden Vederlag; men skulde de handle herimod er Fæstet forbrudt.

6; Denn Kontrakt, hvoraf 2de ligelydende Exemplarer er udfærdiget, vedtages herved af mig Knud Finkelsen som Huusmand til Efterleve i alle den Bestemmelser under det ansvar, som her er bestemt og som Loven om Huusmandsvæsenet forskriver.

Til Bekræftelse i Vidners nærvær

Ødegaarden, den

Til Vitterlighed om Underskriften samt om at Kontraktens Indhold er partene bekjendt;

(Opplandsarkivet avd. Valdresmusea)