Grindvolden under Gihle på Toten

Huusmandskontrakt

Undertegnede Poul Evensen Gihle og Peder Poulsen Gihle, den Sidste med Formynder Lensmand Even Gihle, have bortfæstet til Ole Hansen Eng og hans Kone Lava Mathia Johannesdatter den under vor Gaard Gihle beliggende Huusmandsplads Grindvolden paa deres Levetid paa følgende Betingelse:

1.    Pladsens Jordvei, nemlig Løkken hvori Grindvoldens Huuse er beliggende, og et afgjerdet Stykke af Fremmerengen i Vest, bruges af Huusmandsfolkene paa bedste Maade, og maa ikke Foder bortføres af Pladsen, ligesom Gjødselen forbliver derved at den benyttes paa Pladsen.

2.    Huusmanden opfører selv Stuebygning paa Pladsen og holder den vedlige, derimod istandsættes og vedligeholdes Fjøs- og Laavebygning af Pladsens Eiere og bygges i kommende Aar et Vedskjul paa Pladsen. Stuebygningen bliver altså Huusmandens Eiendom. Gjærder omkring Pladsen bliver af ham at vedligeholde og forskaffes Virke hertil fra Almindingslod Nr 3.  I denne Almindingslod kan Huusmanden lade hugge aarlig 4 Læs Brændeved, som Gaardbrugeren hjemkjøre til ham. Forøvrigt kan Huusmanden lade rodhugge og paa den Maade forskaffe sig af uvæxterlige Træes i Lillehagen, Brænde.

3.    Huusmanden erholder Vaaraandheste til sin Vaaraand.

4.    Huusmanden faar Havn til de Kreaturere som fødes paa Pladsen i Gaardens østre Havnehage, ligesom og Rettighed til at have sine vinterfødte Kreature og Sauver i Gihlesæteren.

5.    Som Afgift af Pladsen svares fra 14de – fjortende April dette Aar Kr. 100.- eet hundrede Kroner aarlig, enten i kontante Penger hvert Aars 14de fjortende April, eller i Arbeide i Aarets løb, hvorfor Huusmanden erholder i Betaling 80 – aatti – Øre pr Sommerdag og 40 – fireti- Øre pr Dag. Arbeidsbetalingen er først til at dække Huusmandsafgiften.

6.    Erlægges ikke Huusmandsafgiften prompte, har Huusmanden forbrudt sit Fæste, og kan Huusmandspladsen ryddiggjøres paa lovlig Maade. Huusmandsloven af 24de Septbr 1851 bliver at overholde, og at anvende for det Tilfælde at Huusmandsfolkene opsiger denne Huusmandskontrakt. Huusmandsfolkene erholder en ligelydende Afskrift af denne Kontrakt.

Gihle den 30te April 1892
Poul Gihle.        Peder Gihle.         E.Gihle

Denne Kontrakt vedtages af os i alle Dele.
Ole Hansen Eng            Lava Mathia
m.f.P.

Til Vitterlighed ved Kontraktens Oplæsning og Underskrift

Bernt Gihle                                     Anders Gihlehagen

(Norsk Folkemuseums Husmannsminner: Ark1001-03/F/L0013/32)