Et stykke mark under Forseth søre i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 669: Et stykke mark v/Søre Forseth i Gausdal dat. 9.6.1846
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 16.3.1853)

Nr. 50 Thinglæst Afskrift av en Brugsseddel

Afskrift af en Brugsseddel fra Ole Olsen og Thore Ellingsen til Morten Nielsen Brobakken og Kone paa en Plads under Gaarden Søndre Forset, dateret 9de Juni 1846 og forsynt med Paategning af 12te dennes.

Undertegnede Mænd, O. Olsen og Tore Ellingsen, begge toe nu Brugere og Eiere af Gaarden Søndre Forseth, forbinde os og Efterkommere tillige at have bortforpagtet et Stykke Mark beliggende ovenfor Niels Granliens Løkke og efter Udvisning af bemeldte Mænd den 8de Juni dette Aar og af samme Mænd Tilladelse at indlægge 6 er sex Mælinger i Vidde, saavelsom og disse forbemeldte Mænd bortforpagter ommeldte Stykke eller disse 6 Mælinger til Morten Nielsen Brobakken og Kone paa sin eller deres Levetid, saaledes, at de selv bekoster sine Huser til Pladsens behov, dog at bemeldte Morten Nielsen tager sit fornødne tømmer til Pladsens Behov i Gaardens Listrækning, Forsetlien, for Nedtagelse Brændeved tager da M. Nielsen af Vindfald og Top i Lien, og skulde det blive for lidet, da tages Brændeved i Gaardens Sameie ovenfor Eiendomsskoven.

Og af bemeldte bortforpagtede Stykke, bliver af M. Nielsen og Kone at udrede aarlig Husleie 4, er fire – Specierdaler samt 0 Spd 4 Ort- er fire Ort Species -, og at denne Husleie udredes paa følgende Maade:

Nu i fra første Aar saaledes 4 Mælinger at slaae i Aanden paa Gaardbrugerens Kost, do 2 Maal at skjære og efter Husmands Taxt nu første Aar.

Det andet Aar er 4 Mælinger og 3 Maal og 1 Spd 1 Ort – er een Specierdaler een Ort -. Og det 3de Aar 4 Mælinger og 3 Maal samt 1 – 1 ” i Penge. – Saa det 4de Aar tiltræder den fulde Husleie, som før er meldt og fremdelses vedvarer indtil forbemeldte Morten Nielsen og Kone ved Døden afgaaer.

Og tillades Morten Nielsen at have som inderste sine Svigerforældre, nemlig Forældrene til Morten Nielsens Kone saalænge Morten selv finder forgodt, saafremt de begge Familier benytter 1 – er eet Ildsted, og i Tilfælde at hanses gamle Svigerfader skulde forgaae sig med nogen Avvirkning som Salg af Snædkerarbeide eller Tagning af Gaardens Eiendomsskov tillades ham ikke, i fald saa skulde ske, da forbinder Morten Nielsen sig til at udrydde sin Svigerfader af forbemeldte Plads eller Indhegning til første Faredag i fra forseelsens Datum.

Frit Havnegang i Gaardens Listrækning for saamange Kreature, som Morten Nielsen saamange Kreature som de føder paa Pladsen eller kan høste til. Den fulde Husleie er da altsaa 4 Speciesdaler som bliver at oparbeide i Afdrag paa denne Summa. Naar 3 – er tre Aar ere omme, 3 Mælinger at slaa og 6 Maal at skjære og i Penge 2 Spd. 2 Mrk.er 2 Specierdaler 2 Mark. Og dette Skrædderarbeide begynder næstkommende 14 April 1847, og naar Morten Nielsen bliver ved Alderdom eller andet Tilfælde ikke i Stand til at arbeide bemeldte Skrædderarbeide, da er bemeldte Bortforpagtere forpligtet til at tage 4 – er fire Ort i Penger. Ogsaafremt Morten Nielsen og Kone holder sig denne Contragt efterretlige, da beholder de Pladsen (til) de ved Døden afgaaer, nemlig den nuværende Kone at regne.

Søndre Forseth den 9de Juni 1846
Ole Olsen, Tore Ellingsen, begge med iholden Pen.

Til Witterlighed:
A. E. Hedemann, Ole Amundsen Lilleforset.

Afskriftens Rigtighed bevidnes af Ole Amundsen Lille Forseth, Tobias Christiansen Søndre Forseth med ført Pen. –

Da det i ovenstaaende Brugsseddel pligtige Skrædderarbeid er mindre tydelig bestemt, er jeg underskrevne Simen Forseth som eier af Gaarden Søndre Forseth,i dag bleven enig med min Huusmand Morten Nielsen om, at omhandlede Skrædderarbeide for Fremtiden skal svares saaledes, at han herved forpligter sig til at forrette en Uges Skrædderarbeide hvert Aar efter den i Forsethgrenden nu gjældende Husmandstaxt. Dette Arbeide, som forrettes efter Tilsigelse, bliver at fradrage de i Kontrakten omhandlede tolv Mark.

Denne Paategning bliver ligeledes at paaføre Huusmandens ligelydende Exemplar af denne Kontrakt, saasnart han frembringer den til mig.

Gaarden Legvam i Gausdal den 12te Marts 1853
Simen Forseth
Morten N. Gran

Som Widner ved denne Forandring og Underskrifternes Rigtighed:
Ole Myhre
Lars Toft