Vestre Bortenfor under Dvergsten i Jevnaker

Norsk Folkemuseums «Husmannsminner»: Ark 1001-03/F/L0013/19:


Husmandscontract.

1.    Undertegnede Hans Stenersen bortfæster herved min Plads vestre Bortenfor til Lars Hansen som Husmand. I aarlig Afgift svarer Husmanden 10 – ti – Kroner samt efter tilsigelse med fuldvoxen Karl at slaa 12 – tolv – Mæling, at skjære 14 – sjorten. Maal Skur og at tage op 2 – to- Maal Poteter og ligeledes efter Tilsigelse at utarbeide 20 – tyve – Sommerdage og 20 – tyve – Vinterdage samt 3 Ugers Baging ved en Kvinde – alt paa Husbondenss Kost.
Disse Prestationer skal ligesom Pengestanden være udgjort inden hvert Aars Jul, da Opgjør finder Sted.
Contracten tog sin Begyndelse fra 14.de April 1885.

2.    Pladsen maa dyrkes vel og ikke forringes paa Huse eller Jordvei,
Foder maa ikke afføres og den samlede Gjødsel alltid forblive paa Pladsen.

3.    Husmanden er forpliktet til at vedligeholde forsvarligt  Gjerde paa Pladsen, hvilket ved fraflyttelse tilfalder Grundeieren unden Godtgjørelse. Fornøden Reparation paa Husene foretager Husmanden paa egen Bekostning, naar han dertil faar fornødne Materialier af Husbonden.

4.    Hjemmeværende Børn – konfirmerede og ukonfirmerede – arbeide paa Gaarden mod Betaling efter Bygdens Pris. Uden særskilt Tilladelse maa ikke indtages Inderster eller holdes offentlige Forlystelser.

5.    Husmanden er pligtig at holde sig selv Kost mod en rimelig Kostgodtgjørelse.

6.    Det henvises forøvrigt til Lov om Husmandsvæsenet af 24. Sept. 1851.

7.    Husmandens Brugsret skal ikke være til Hinder for at Grundeieren naarsomhelst gjenopfører den gamle Sagdam og mod Erstatning i Jord tilbytter sig forønskede Tomter.

8.    Saalenge denne Contract opfyldes er Husmanden og Børn berettiged til at besidde og bruge Pladsen paa disse Vilkaar.

9.    En Afskrift af denne Contract er meddelt Husmanden. –

Dvergsten den 12.te 1886.

Hans Stenersen                            Lars Hansen
(Sign.)                                (m.ph.p)

Til Vitterlighed om Underskrifternes Ægthed efter at Contracten lydelig er oplæst i vort Paahør.
        D. u. s.

Karl Andersen                            Iver Ouren
ved Iver Ouren                            (sign.)