Ødegården under Langseth midtre og søndre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 688:
Ødegården v/Midtre og Søre Langseth i Fåberg dat. 21.1.1854 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 20.3.1854, sak nr. 38)

Pladseseddel fra Iver Langset m.fl. til Amund Christensen paa et Stykke Jord af Ødegaarden, der igjen med en del andre Jordstykker er overdraget Johannes Pedersen Lilleberge og Hustru.

Pladsseddel:

Vi underskrivne Eiere og Brugere af Gaardene mitre og Søndre Langseth i Faabergs Præstegjeld, gjør herved vitterligt: at eftersom vi i Fællesskab haver overladt til Amund Christensen Langseth et Stykke Jord af Ødegaarden stort 256, er to Hundrede femti og sex Quadrat Ruder bestaaende af 7 er Syv Alen pr Stang, dette Areal er fælles Eiendom lige meget hver, og den Aarlige Svarelse af samme er at slaae 8te er otte Mællinger i Slaataanden 2 er to Mællinger ad Gangen paa hver Gaard nordre(!) og Søndre Langseth naar Gaardbrugerne forlanger det. Ovenstaaende Jordstykke har Amund opsadt en Stue paa og indhængnet med Gjærde: denne hans Ret til Besiddelse Huuskostning og opsatte Gjærde, har Amund Langseth solgt til den velagte Mand Her Johanes Pedersen Lilleberget for den Sum 40 Spd. skriver fire ti Speciedaler Saa at Huse og Gjærder er Kjøberens retmessige Eiendom. I denne Anledning ere vi underskrevne Iver og Ole Langseth blevne enige med denne Johannes Pedersen Lilleberget og hans Hustru, at de skal beholde for deres hele Levetid bemelte Jordstykke for den ovenanførte Afgift; der skal forrettes naar forlanges paa bestemt Tid som ovenfor er meldt, og det vexelvis efter siste Bestemmelse, og da bruger benytter og gjør de Sig Samme Saa nyttig, som de selv bedst ved vil og kan. En videre har Iver Olsen mitre Langseth under denne Betingelse af antagne Pladsbruger og hans Hustru for deres Levetid overladt disse Ægtefolk følgende efternævnte Jordstykker, som de har at bruge og afbenytte til sin Fordel efter eget godt befindende, foruden Anke eller Apel af mig eller mine, naarsom at Forligs Afgiften efter vor Forening rigtig bliver til rette Tid Afbetalt.
1. Det Jordstykke af Langseth Ødegaard som ved Mageskifte af forige Aar er foregaaet mellom Ola og Iver Langseth Ødegaardshaugen kaldet, som er grændsende til Ola Langseths Eiendom paa søndre Side og er fraskilt samme ved Mærkepele, og paa nordre Side fraskildt med Gjærde, og paa øvre Side lige til Lilleliens Eiendom, og paa nedre Side til Stien fra Lillelien som gaar til Holshagen.
2. Et stykke Jord i Hjemmemarken Grytenden kaldet, som forhend har været indhengnet med Gjærde, som han skal have med den derværende Skov paa, og derforuden følger med Samme den opsatte Foderlyue eller Lade, som er ved Stakstoen i Marken neden for dette Jordstykke.
Ligesaa tillades ham at høste i Marken hvad han finder for godt paa Langsets Eiendom, samt at tage det Løv han finder forgodt i Gaardens Skov, ligesaa at tage den Ved som falder af Samme, og tørt som ligger på Jorden, videre tillades ikke at tage.
3. denne Jordafgift af disse i forestaaende 2de Poster nævntes, skal aarlig være 3 er tre Speciedaler, som af Pladsbrugeren og hans Hustru saalenge de har berørte Jord i Besiddelse haver at oparbeide i Gaarden naar forlanges, ved at han nyder 6 er sex Skilling pr Vinterdag og 8te er otte Skilling pr. Sommerdag uden for Aandetider, men 16 er sexten Skilling prt Maal at skjære og 12 er tolv Skilling pr mælling at slaa.
Derforuden skal han være forbunden til at være i Gaarden hele Vaaraanden etter samme dagløn, ligesaa at være med i Fjeldkjøringen saalenge Iver er Bruger af Gaarden; men siden frafaldes.


4. I tilfælde af at Pladsefolkene enten ved Sygdom eller andet Vandhold skulde settes ud af stand til at oparbeide denne aarlige Afgift 3 er tre Speciedaler, skal de betale dem til mig eller Brugeren af mitre Langset med Penge, og naar de ikke længere er i stand til at betale samme falder Jorden under Gaarden igjen med det opsatte Gjærder. Betalingen skeer hvert Aars 14de April.
5. Denne contragt træder i Kraft fra dette Aars 14de fjortende April. Til Bekræftelse paa at vi saaledes ere forenede har vi formaaet 2de til Vitterlighed med os at underskrive og bekræfte.

Langseth den 21d. Januar 1854.
Som Gaardbruger J.Langset.
Som Bruger af Søndre Langseth O.O.Langseth.
Pladsbruger Johannes Pedersen Lilleberget m.ført Pen.

Til Vitterlighed.
Børre Johnsen ???
Hans Simensen Langseth m.f.Pen