Nordmoen under Kjos på Hadeland

Opplandsarkivet avd. Randsfjordmuseene, Hadeland: OAHF-196 Kjos

Husmannkontrakt Nordmoen under Kjos, 1859

Kopi av grundseddelen fra Nordmoen under Kjos (Opplandsarkivet avd. Hadeland Folkemuseum: OAHF-196 Kjos)
Kopi av grundseddelen fra Nordmoen under Kjos (Opplandsarkivet avd. Hadeland Folkemuseum: OAHF-196 Kjos)

Hadeland og Land sorenskriveris pantebok no. 14 for så vidt angår nedenstående, tinglæst den 11. mai 1861.

Grundseddel.

Jeg underskrevne Amund Andersen Kjos tilståer herved og vitterliggjør at have overladt et stykke jord beliggende i gårdens utmark til Peder Andersen og hustru Mari Andersdatter til Brug og Beboelse, og Pladsens navn er Nordmoen. Denne skal oven-nevnte Peder Andersen med Kone bruge så længe de leve på følgende vilkår:

1/Den årlige Afgift af Pladsen svarer han ved årlig at forrette arbeide når forlanges af Brugeren enten det så er Slåt, Skur eller andet Arbeide indtil Afgiften som årlig bliver  6 skriver sex Mark er inden 14de April s. A. betalt, imod den gangbare Dagløn som er 12s/ pr. Mæling og 12 s/ hvert Maal samt 8 Skill. for Sommerdag.

2/ Må Pladsens Bruger på egen Bekostning holde i stand Gjærder og Huse.

3/ Af Huusværet må ikke afføres eller afkjøres verken Af grøde eller Gjødsel.

4/ Til Brænde skal han blot have Lov til at tage tørre Qvister eller (Ruskeved).

5/ Dersom Grundeieren, hvis Husmanden fraflytter, finder forgodt at blive ved Husene på Pladsen så kjøber han dem først, hvis ikke selges de til Andre.

6/ Hvis Husmanden forbryder seg Kontrakten er hans Fæste løst, og han skal da strax levere Jordstykket til Gårdens Bruger igjen uden Vederlag.

Med Kontrakten finder jeg meg fornøiet og vedtager samme til Oppfyldelse i alle dens Punkter.
Kjos den 24de September 1859.
Amund Andersen Kjos. Peder Andersen Kjoseie m.f.Pen.

Til Vitterlighed: T. Rogndokken. Kjersti Johnsdatter Kjos m. f. P.

For utskriften kr. 1.60
En 60/100.

Utskriftens rigtighet
bekreftes: Alf Frydenberg.