Hagesveen øvre under Hage nordre i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 690:

Øvre Hagesveen v/Nordre Hage i Fåberg dat. 14.7.1854 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 4.12.1854)

 

Nr. 22 Thinglæst Huusmandsseddel


Pladsecontract, hvorved Amund T. Hage til Hans Hansen og Hustru overdrager den øvre del af Hagesveen m.m. til Brug og Beboelse, saal:
Pladsecontragt.
Undertegnede Amund Torgersen nordre Hage, der er bleven lovlig Eier af Gaarden Nordre Hage i Faaberg Præstegjeld, ved Skjøde af 10. Mai, Thingl. 25de Juni 1845, er bleven enig med Hans Hansen Ensrud af nordre Aal og hans Hustru Ingeborg Olsdatter om, at overlade et Jordstykke af denne min eiende og paaboende Gaard nordre Hage i søndre Aal beliggende, nemlig: den øvre del af Hagesveen, som er beliggende ovenfor Lillelien, og er delt efter en Linie fra den nordre Side ved Vinterledet, og sydover til en mærket Stubbe og videre sydover til en Kjelle eller Brønd ved søndre Side, der skal fraskilles ved Gjerde, som holdes Halvpart hver af os. Dette Jordstykke overlades ovennævnte Ægtefolk til Brug og Afbenytning for sig og sine efter eget godt befindende;saa de gjøre sig samme saa nyttigt som de bedst ved vil og kan, deres hele Levetid igjennem, foruden Anke af mig eller Efterkommere naar efterstaaende Pligter efter denne vor Forlig punktlig opfyldes og efterleves.
Conditioner
1. Har ovennævnte Gaardbruger tilpligtet sig at opføre Huse til Fornødenhed. Stuebygning som nu er opført og i Stand, samt Fjøs og Lade, som skal være i Stand inden Høstetid 1855. Disse Huse som beboes og afbenyttes, skal af Pladsbrugeren vedligeholdes med Tag og andre fornødne Reparationer for Fremtiden, som han nyde frit de nødvendige Materialier til i Gaardens Skoug efter Udvisning af Gaardbrugeren. Skulde Pladsbrugeren ønske sig flere Huse opsatte nyde han de nødvendige Materialier dertil i Gaardens Skov, men som bekostes af ham selv, og som da ansees som Pladsens øvrige Huse.
2. Skal Pladsbrugeren og Hustru nyde i Gaardens Skov efter Udvisning fornøden Brændeved og Gjærdefang.
3. Fri Havnegang i Udmarken for Sommertiden for de Kreature som kan fødes eller holdes paa Pladsen og skulde Gaardebrugeren forlange at deres Kreature skal til Sæters ere de forbundne til at have dem med didhen, mod passende Godtgjørelse for Kreaturenes Røgt og Stel.
4. Skal Pladsbrugeren have Opsyn med den nedre del af Hagesveen, som tilhører Gaarden, at den ikke bliver paatrengt af fremmede Kreature, som hidtil dags ofte har fundet Sted.
5. Denne Plasses aarlige Afgift skal være det første Aar 2 Spd, er to Specidaler og det andet 3 Spd er tre Specidaler og siden er den aarlige Afgift 6 Spd, er sex Specidaler, som skal oparbeides i Gaarden saaledes: At Manden nyder 8 sh er otte Skilling pr Sommerdag og 6 sh er sex Skilling pr Vinterdag, samt 12 sh, er tolv Skilling pr Mæling eller Slaatdag, og 16 sh er sexten Skilling pr Maal at skjære, som først gaar til Afdrag paa Huusleien, og om mer arbeides i Gaarden er daglønnen som meldt. Under dette Arbeide erholdes Kost og Pleie i Gaarden, men maa forrettes naar forlanges, undtagen paa den Tid, som Huusmandsloven giver ham fri for at arbeide i Gaarden.
6. Pladsbrugeren er forbunden til aarlig at sørge for at faa forrettet i Gaarden 5, er fem dagers Arbeide af et dueligt Qvindemenneske, paa den Tid, som Gaardbrugeren forlanger og heldst kan tiltrænge, som nyde 6 sh er sex Skilling pr Sommerdag og 4 sh er fire Skilling pr Vinterdag, samt Kost og Pleie i Gaarden under Arbeidstiden.
7. Tillades ikke at afkjøre eller bortføre noget af det som afles paa Pladsen.
8. Skal det ikke negtes at indtage Inderst, men det maa dog skee med Gaardbrugerens Villie og Samtykke, og et saadant Menneske, som er nyttigt.
9. Skal Pladsbrugeren have Skaaraanhæste af Gaardbrugeren mod en moderat Betaling, samt Frihed til at henlægge Stener af sin Jord paa Gaardbrugerens, paa det Sted, og ovenpaa den som før er henlagt.
10. Denne Contract træder i Kraft fra dette Aars 14, fjortende April, og skal tjene os begge til Regel og Efterlevelse, og naar disse Forpligtelser bliver punctlig opfyldte og paa lovlig Maade efterkomne beholde de Ovennævnte Pladsen saalænge de lever, foruden Anke eller Fravigelse, og da de har begjæret at disse Pladses Efterkommere, skulde efter disse gjorde Bestemmelser faae Tilladelse for at benytte Pladsen til Brug for En af deres Børn, som og kan herved tillades, hvis denne Brugers Kone viser sig villig i deres Brugetid at forrette qvindeligt Arbeide i Gaarden, naar hun paa nogen Maade kan have Anledning dertil, og gaar an at være borte.

Saaledes ere vi forenede og i disse tilkaldede Vitterligheds-Vidners Overvær vedtaget, underskrevet og bekræftet af os begge.
Som Gaardbruger: Amund Torgersen Hage med iholden Pen.
Som Pladsbruger: Hans Hansen med iholden Pen.

Til Vitterlighed:
O. Larsen Hagehougen.
O.E. Hedemann.

Hage Nordre den 14de Juli 1854.