Haugen under midtre Langseth i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 676: Haugen v/Midtre Langseth i Fåberg dat. 8.1.1852
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 19.3.1853)

No. 33 Thinglæst Huusmandscontract

Huusmandscontract fra Iver Langset til Peder Stenersen og Hustru paa Pladsen Hougen under Langset dat. 8 Januar 1852.

Huusmandscontract
Da min Huusmand paa Pladsen Hougen under min Gaard midtre Langset i Faaberg, John Rasmussen, har erklæret sig villig til at overlade bemeldte Plads til Peder Stenersen mod erholdelse af et mellem de omforenet Føderåd, saa bortfæster jeg herved bemeldte Plads Hougen til Peder Stenersen paa hans og efter hans Død hans Enkes Levetid paa efternævnte Betingelser:

1. I Aarlig Afgift erlægges, saalenge John Rasmussen lever, 4, fire Speciedaler og efter John Rasmussens Død 6, sex, Speciedaler, hvilken Afgift svares ved [Afgift] Arbeide af Huusmanden selv eller at en anden ligesaa paalidelig og duelig Arbeider i hans Sted mod 8, otte Skilling daglig om Sommeren og fra 14de April til 14de October og 6, sex Skilling om Vinteren fra 14de October til 14de April eller 12, tolv Skilling for Mæling at slaae og 16, sexten Skilling for Maal Ager at skjære, alt paa Husbondens Kost . Alt til Arbeidet fornødent Redskab leveres af Huusbonden med Undtagelse af Jaa og Rive, som Huusmanden selv holder sig.

2. Er Huusmanden forpligtet til, saa ofte det forlanges, mod den i 1ste Post bestemte Dagløn at fremmøde eller lade fremmøde med en Anden i sit Sted, saaledes som i 1ste Post bestemt, og forrette Arbeide, hvor det paafordres paa Gaarden eller i dens Udmarker, dog at der hverken til dette Arbeide eller til det i 1ste Post bestemte kan affordres ham mer end 5 Dage i Ugen, medmindre annerledes med særlig Overeenskomst bestemmes. Ligeledes er Huusmanden forpligtet til, efter John Rasmussens Død, naar saadant fordres, at forrette Arbeide paa Gaarden eller i dens Udmarker med et voxent, arbeidsført og dueligt Qvindemenneske med 6, sex Skilling om Dagen Sommer og Vinter eller 16, sexten Skilling for Maal Ager at skjære, alt paa Husbondens Kost, og skal han til den Ende være berettiget til at indtage en Qvinde som Inderst paa Pladsen.

3. Gjærder og Brændefang til Fornødenhed saavelsom det til Huusernes Vedligeholdelse fornødne Trevirke er Huusmanden berettiget til at tage i Gaardens Skov, dog maa Intet tages uden efter Udvisning. Riis og Løv til Fornødenhed kan tages uden Udvisning indengjærdes i de til Gaarden henhørende Skovstykker.

4. Huse og Gjærder er Huusmanden forpligtet til at holde i forsvarlig og altid i ligesaa god Stand, som de for Tiden befindes i.

5. Saafremt det udviste Træfang befindes over 1/2 en halv Fjærding fra Pladsen, erholder Huusmanden Hest paa Gaarden til dets Hjemkjørsel mod en Godtgjørelse af 12 Skilling daglig, der oparbeides efter de i 1ste Post bestemte Regler. Paa samme Maade erholdes Hest til Hjemkjørsel af det paa Pladsens Udslaatter avlede Foder samt til Vaaraanarbeidet.

6. Af Foder og Gjødsel maa Intet afføres Pladsen, men Alt benyttes til dennes Drift og Forbedring. Med Hensyn til Fæstets Forbrydelse i paakommende Tilfælde saavelsom i alt forøvrigt, som i ovennævnte Poster maatte være ubestemt, bliver Loven om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851 at legge til Grund.

Langset den 8de Januar 1852.
I. Langset, Peder Stenersen

At vi somVitterlighedsvidner har overværet nærværende Contracts Oprettelse og Underskrift, samt at dens Indhold er begge Parter bekjente, bevidnes herved.

A. Thommesen, Peder Johnsen