Nysveen under Suttestad i Fåberg 1855

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter

Nr. 709: Nysveen v/Suttestad i Fåberg dat. 22.12.1855 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 14.3.1856, sak nr. 7)

  

Thinglæst Huusmandsseddel af 22de Decbr f.A. fra Jens Suttestad til Ole Erlandsen paa Pladsen Nysveen under Gaarden Suttestad. Saal:


Jeg underskrevne Jens Suttestad erkjender herved, at have overladt til Beboelse og Brug, min eiende plads til Gaarden Suttestad, Nysveen kaldet, med paastaaende Huser, Jorder og Jordvei saaledes, som den fortiden befindes indhægnet til Huusmand Ole Erlandsen paa følgende Betingelser.

1. Svares i aarlig Afgift af Pladsen 4 Spd er Fire Specidaler, som skal være betalt til hvert Aars 14de April, samt holde Pladsens Huser og Jerder i forsvarlig Stand, hvortil han erholder efter Udvisning i Gaardens Skov de fornødne Materialier, ligesom den fornødne Brændeved af tørt og Vindfald i Gaardens Udmark.

2. Intet Foder eller Gjødsel bortføres fra Pladsen.

3. Skal Husmanden efter Tilsigelse møde paa Gaarden Suttestad i alle Aars Aannetider og forrette hvad Arbeide til Gaardens Drift han maatte anvises, for en daglig Løn af 8 er otte Skilling, 12 er tolv Skilling for en Melling at slaa, og 16 er sexten Skilling for et Maal at skjære. Den øvrige Tid af Aaret som ikke kan henregnes til Aannetider skal han have i Dagløn 16 er sexten Skilling, alt med Husbondens Kost.

4. Pladsen fraflyttes efter Opsigelse fra en af Siderne til næste 14de April og Pladsen bliver da at rydiggjøre, ligesom den da maa befindes i den Stand som den er modtaget, da i modsat Fald Husmanden have at erstatte den samme tilføiede Skade. Forøvrigt henholdes til Loven om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851.
Saaledes forligte i tvende Vidners Overvær paa Suttestad den 22de December 1855.

 

Suttestad den 22de December 1855.
J. Suttestad.
Ole Erlandsen med ført Pen.

Til Vitterlighed:
Ole Bergebakken
Hans Henningsen.
Begge med ført Pen.

Det bemærkes, at Husmanden har modtaget et ligelydende Exemplar af dette Document.