Vatningsveen under Suttestad i Fåberg 1855

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter
Nr. 694: Vatningsveen v/Suttestad i Fåberg dat. 16.3.1855 (Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 17.3.1855)
 

No 36 Thinglæst Huusmandsseddel


Huusmandsseddel fra J. Suttestad til Ole Olsen paa det Halve af Pladsen Vatningsveen, dat. Igaar, saal:
Jeg underskrevne Jens Suttestad erkjender herved, at have overladt til Huusmand Ole Olsen til Beboelse og Brug det halve af Pladsen Vatningsveen ved Suttestad med Huser, Gjærder og Jordvei paa følgende Betingelser:
1. Skal Huusmanden holde Pladsens Huse og Gjærder i forsvarlig Stand, ligesom dyrke dens Jordvei forsvarlig og intet Forasi eller Gjødsel bortføre fra Pladsens Jordvei..
2 . Til Huusreparation og Gjærdesfang erholder han af min Skov det Fornødne, dog efter Udvisning, ligesom af Top, Tørt og Vinfald det nødvendige Brænde.
3. Skal Huusmanden efter Tilsigels møde paa min Gaard Suttestad og forrette hvad Arbeid til Gaardens Drift han maatte anvises, mod derfor at nyde i dagløn 8 Skilling om sommeren, 4 Skilling om Vinteren, 12 Skilling for en Melling at slaa, 16 Skilling for et Maal at skjære; ligeledes skal han om forlanges skaffe et voxent Fruentimmer til Arbeide i Aannetider for 4 Skilling i Dagløn og 16 Skilling for et Maal at skjære.
4. Betaler han i aarlig Leie af Pladsen 5 Spd er fem Specidaler som skal være betalt til hvert Aars 14de April.
5. Efter foregaaende Opsigelse fra en af Siderne fraflyttes Pladsen til første 14de April, og forøvrigt henholdes til Loven om Huusmandsvæsenet af 24de September 1851. Hvilket alt herved vedtages og bekræftes med vores Underskrifter tillige med Tvende til Vitterlighed.

Suttestad den 16de Marts 1855.
J: Suttestad.
Ovenstaaende Contract vedtages af mig
Ole Olsen m.f .P.

Til Vitterlighed:
A: Thorstad.
Ole Halvorsen ved Suttestad m.f.P.