Finsveen under Hindklev i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 660: Finsveen v/Hindklev i Fåberg dat. 28.11.1852
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 17, tinglest 2.12.1852)

Nr. 28 Thinglæst Huusmandscontract

2den December 1852

Huusmandscontract fra Lars Hansen Hindklev til Peder Pedersen Engesveen som med denne Contract til Brug og Beboelse er overladt Pladsen Finsveen under Gaarden Hindklev, dateret 28 November d.a. saal.

Undertegnede Lars Hansen Hindklev overlader herved til Peder Pedersen Engesveen til Beboelse og Brug en ved min Gaard Hindklev beliggende Plads, Finsveen kaldet, med paastaaende Huser og Jordvei, saaledes som den nu befindes indhegnet paa følgende Betingelser:

1. Skal han holde Huser og Gjærder i forsvarlig Stand, saasom de nu befindes samt svare i aarlig Afgift af Pladsen 7 Spd, er sju Speciedaler, og senere i aarligt Føderaad til Konen Berthe Olsdatter saalænge hun lever eller saalænge hun bruger Pladsen, 1 er een Tønde godt Blandkorn og halv Fødsel til en Ko samt varmt Huus, ligesom hun skal være berettiget til at benytte det lille Kammer i Stuen og Adgang til Kogning og Bagning, og endelig 4 er fire Stangruder nordligst og øverst paa Ageren og en Kaalseng at plante Kaal i, Rum i Fjøset til to Sauver.

2. Huusmanden er forpligtet til efter Tilsigelse at møde paa min Gaard Hindklev og forrette hvad Arbeide til Gaardens Drift han bliver anvist, ligesom han er forpligtet til at forrette det Snedker- og Tømmermandsarbeide, som han kan udføre mod derfor at nyde i Dagløn 8 er otte Shilling om Sommeren og 6 er sex Shilling om Vinteren, 12 er tolv Skilling for en Mæling at slaae, 16 er sexten Shilling for et Maal Ager at skjære, ligeledes 12 er tolv Skilling for hvær Dag, han arbeider paa sams Arbeid i Slaataannen, alt paa Husbondens Kost. Endvidere er han forpligtet til at forskaffe et voxent og dueligt Fruentimmer til arbeide paa Gaarden, naar saadant paafordres for en Dagløn af 4 er fire Skilling Sommer og Vinter, 16 er sexten Skilling for et Maal Ager at skjære, ligeledes paa Husbondens Kost.

3. Haver Huusmanden 1 en Dag fri i hver Uge, naar ikke annerledes ved indbyrdes Overenskomst bliver bestemt.

4. Til Huusreparation og Gjærdesfang skal Huusmanden have det fornødne i Gaardens Skov, dog maa intet tages uden efter henvisning, ligesom af Toppe og vindfældte Træer det nødvendige til Brændeved.

5. Skulde jeg finde forgodt at bruge Pladsen selv, eller om Huusmanden vil flytte fra samme, saa skal Opsigelse finde Sted inden den i Loven om Huusmandsvæsenet bestemte Tid, og da bliver Pladsen at ryddiggjøre til næste 14 April.

6. Af Foder og Gjødsel maa intet bortføres af Pladsen, men alt benyttes til dens Drift og Forbedring.

Hindklev den 26 November 1852.
Lars Hindklev
Peder Pedersen m.f.P.

At vi som Vitterlighedsvidner haver overværet nærværende Contracts Underskrift, og at dens Indhold er begge Parter bekjendt, ligesom en ligelydende Gjenpart er Huusmanden meddeelt, det bevidnes herved af N.(?) Olsen, C. Hindklev