Vaarsæteren under Svendsrud i Gausdal

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter  Vårsæteren ved Svendsrud i Gausdal, Sør-Gudbrandsdal pantebok 17, nr. 705:
Tinglest 6.12.1855


No. 21 Thinglæst Huusmandscontract

Vårsæteren ved Svendsrud i Gausdal 5.12.1855
Fra Hans Olsen Svensrud til Enken Marit Larsdatter paa Pladsen Vaarsæteren, dat.: igaar saal:
Huusmandscontract.  I Anledning af en opstaaende Tvist og verserende Proces mellem os underskrevne Gaardbruger Hans Olsen Svensrud og Huusmandsenke Marit Larsdatter er i dag med Lagverge  Simen Forsets Vedtagelse og Samtykke oprettet følgende Forlig:

1.  Jeg Marit Vaarsæteren forpligter mig til at svare  af Pladsen Vaarsæteren 8-otte- Speciedaler aarlig, som oparbeides, hvilket nedenfor nærmere bestemmes. Dette er desuden den Afgift, efter hvilken jeg og min salig afdøde Mand har faaet og overtaget Pladsen for i sin Tid, hvilker herved erkjendes.

2.  Jeg Hans Svensrud forbinder mig til at antage Enkens Søn Morten der nu er paa det nittende Aar, til Arbeide paa Gaarden Svensrud de 4-fire Dage i Ugen, men i Aannetider 5, fem Søgnedage i hver Uge.  Finder jeg mig ikke tjent med hans Arbeide/ dog maa han prøve saa godt som han kan / da er Enken forpligtet til at betale Huusleien med kontante Penge inden hvert Aars 14de April. Denne Forpligtelse ophører for mig Hans Svensrud efter to Aars Forløb, hvis Simen Forseth, Ole Myhre og Iver Kalstad erklærer Sønnen Morten for ikke at være en duelig og almindelig god Arbeider. Til ovenstaaende Forpligtelse forbinder jeg Marit Vaarsæteren mig.  I Tilfælde af at ovenstaaende tre Mænd erklærer min Søn Morten for ikke tilfredsstillende, da forbinde, jeg Marit Vaarsæteren mig til, at forskaffe anden duelig Arbeider naar forlanges. Efter to Aars Forløb forbinder jeg mig (Marit Vaarsæteren) til at forskaffe Hans Svensrud en duelig Arbeider de fem Søgnedage i Ugen, som naturligvis bliver min Søn Morten, hvis ikke ovennævnte Mænd erklærer ham som for uduelig dertil.

3.  Jeg Marit Vaarsæteren, forbinder mig til at svare følgende Qvindearbeide: 8-otte  Dage i Slaataannen, 6-sex Dage til at bryde Løv, 4-fire Dage til at braake om Høsten, 6-sex Dage til at bage a 6 s. daglig.  Dette Arbeide præsteres naar forlanges.

4.  Havning til de paa Pladsen fødende Creature tilstaaes i Lien.

5.  Jeg Marit Vaarsæteren forbinder mig til at vedligeholde Huse og Gjærder i forsvarlig Stand paa Pladsen Vaarsæteren.  Jordveien forringes ikke og den samlede Gjødsel forbliver bestandig paa Pladsen, ligesom ingen Fourage bortføres eller afhændes.

6.  Jeg Hans Svensrud tilstaar Marit Vaarsæteren Ret til at tage til Brænde i min Skov, Vindfald. Selvtørret Gran, efterlagt Tømmertop, som jeg selv ikke agter at benytte, og Qvist som ligger paa Marken.  Til nødvendige Huses Opbyggelse eller Reparation af de Gamle tages efter min eller kommende Brugers Udvisning; ligeledes til Gjerdefang, alt i min Skovteig i Forsethlien.

7.  Jeg Hans Svensrud forpligter mig til at pløie for Enken mod 24 sk.- toti og fire Skilling pr. Maal mod at Enken skaffer nødvendig Fourage og Hesthold til Plougkarlene.

8.  Enken maa ikke indtage Inderst uden Huusbondens Tilladelse.

9.  Enken forpligtes til at skaffe en duelig Arbeider til 12-tolv Mælinger Slaat a 12 sk. Pr. Mæling og maae een Uge tages paa en Gang, hvorledes Veiret end maatte indtræffe; dette ophører efter to Aars Forløb.

10.  Huusmandsarbeide præsteres efter Tilsigelse mod den inden Gaarden gangbare Betaling og Opgjør finder Sted til hvert Aars 14de April.

11.  Den skyldige Huusleie til 14de April 1856 er 20 Spd, hvilke tyve Speciedaler jeg Marit Vaarsæteren forbinder mig til at betale Hans Svendsrud med en Fjerdepart  hvert Aar saaledes at det Sidste skal være ham udbetalt inden 14de April 1859.

12.  Naar ovenstaaende Forpligtelser opfyldes af Marit Vaarsæteren og hun forøvrigt forholder sig efter den nye Huusmandslov, beholder hun Pladsen Vaarsæteren paa sin Levetid.

13.  I Skuronnen forpligter Enken Marit Vaarsæteren sig til at skjære 8-otte Maal aarlig a 16 sk. Pr Maal, dog tages billigt Hensyn til at Enken faar Tilladelse til at skjære en Deel Hjemme paa Pladsen hvis Frost befrygtes.

14. Den verserende Proces hæves og enhver af Parterne betaler sine Omkostninger.

15. Denne Contract thinglæses og er en ligelydende Gjenpart meddelles Enken snarest muligt.

 

Gaarden Leqvam, den 5te December 1855.
Hans Svensrud
Marit Larsdatter Vaarsæteren med p.h.Pen  Som Laugverge Simen Forseth.

Til Vitterlighed
O. Myhre.
Iver H. Aanrud.