Kjetlisveen under Kjetlien i Fåberg 1858

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221: Husmannskontrakter Nr. 773: Kjetlisveen v/Kjetlien i Fåberg dat. 31.3.1858
(Sør-Gudbrandsdal Pantebok nr. 18, tinglest 20.8.1860)

No. 1 Thinglæst Huusmandscontract

Fra Lars S: Kidtlien til Erik Hansen og Kone paa Pladsen Kidtliessveen ,dateret 31 Marts 1858, Saalydende:
Vi Undertegnede, nemlig jeg Lars Simensen Kjetlien, og jeg Erik Hansen, som Huusmand paa Pladsen Kjetliessveen Kaldet, har under dags dato med hinanden indgaaet følgende, forening og gjensidig Contract, saaledes:

1. Førstnævnte overlader til Sidstnævnte til Brug og Beboelse førstnævnte Plads paa Huusmandens og hans Hustrues Levetid.Aarlig Huusleie af Huusmanden skal betales saaledes: I Slaatounden saalenge den vedvarer skal han slaae i 4 er fire dage i hver Uge og i Skulounden at Skjære 7 ½ Maal. For hver dag i Slaatounden nyder han 12 s. siger Tolv Skilling og for hvert Maal at Skjære 16 s. siger Sexten Skilling og 5 dager om Vaaren efter 14 April , som han nyder 8 s. siger otte Skilling for hver dag og 5 dage om Høsten efter 14 October, som han nyder 4 s. siger fire Skilling for hver dag. Det øvrige af Pladsens Husleie,som aarlig skal være 5 Speciedaler, der af huusmanden betales med Penge og til Grundeieren at erlegge til hvert aars 14 April, da Regnskabet for Aaret skal til den Tid være afgjort.

2. Som Tillæg af den indhægnede Løkke skal Huusmanden have frihed til at indhængne en Ring længre oppe i Hjemhagen som skal benyttes til Høeavling samt et Stykke i Engen Kaldet Hulet, men sidsnævnte skal ikke indgjærdes, da det benyttes til fælles havnegang for Grundeierens Creature.

3. Til Huusers Opprettelse, Istandsettelse og Vedligeholdelse tager Huusmanden i Gaardens Skov efter Udviisning, dog paaligger det Grundeieren at Kjøre paa stedet alle til Huusserne nødvendige Materialer.Til Gjærde og Brænde tages i Gaardens Hjemhage, men ikke andet end af Top, Vindfald og fortørrede Træer.

4. Nyder Huusmanden frie Havnegang , Vaar og Høst til sine paa Pladsen fødende Creature baade paa Engen og i Hjemhagen med grundeierens Creature og om sommeren i Hjemhagen frie Havnegang til Koe, en Kalv og en Griis.

5. Skulde nogen af Huusmandens Børn finde for godt at tiltræde Pladsen efter sine Foreldre, da have de at svare efter denne Contracts innhold, uden nogen Opføielse eller Vederlag.

6. Hva Slaatounden angaaer da er Huusmanden fri for at arbeide for Huuseieren de 2 sidste dage i Ugen. Dette vedtager vi paa begges sider til Opfyldelse og Efterlevelse i 2de Vitterlighets Vidners Overværelse. NB.Frihed til at løve i Gaardens Hjemhage.

Gaarden Kjetlien i Faaberg , den 31te Marts 1858.
Lars Kjetlien.

Til Vitterlighed:
P. J. Lunde.
Ole Iversen Kjetliliestuen m. f. p.