Myrstuen under Vedum i Fåberg

Opplandsarkivet avd. Maihaugen A-00221, Husmannskontrakter nr. 834 Myrstuen under Vedum i Fåberg 1866
Sør-Gudbrandsdal pantebok 19 Tinglest 16.8.1869

No. 5 Thinglæst husmandsseddel

paa gaarden Wedum, mellem S. Wedum og Andreas Evensen, datert 3die Januar 1866 – saal:

Undertegnede ere forenede om følgende Vilkaar:
At den saakalte Myrstue som staar paa Wedums Grund tæt ned ved Elven ved Sundstedet der, skal faa forblive staaende paa den Tomt saaledes som den nu er og staar, saa lenge han derfor aarlig slaar 6-sex Mælinger og skjærer 3, Tre Maal hvert aar. Tillige skal han være pligtig til at fragte over Elven de som fra Wedum skal over sammen enten til Kirken eller andre Tilfælde over den, imod at han til Erstatning derfor erholder et Jordstøkke til Brug, som gaar i been Retning efter Stuens nordre Væg ned til Elven og vestre Grændse fra Stuens østre Væg i lige Linie i Syd efter den der staaende Hølades nordøstre Skog til den søndenfor Laden staaende, den østre Side gaar ned til Elven. Dog skal han ei have Kreaturer paa Stedet ei heller have Ret til at tage noget Trefang paa Wedums Eiendom andet en af Elve. I Aanetiden skal han være pligtig til at arbeide på Wedum helle Tiden efterat ovennevnte Husleie er oparbeidet efter en almindelig Dagløn saafremt Wedums Bruger tiltrænger Samme.

Wedum den 3die Januari 1866
Andreas Evensen
S. Vedum

Til Vitterlighed:
Iver Halvorsen ved Lier.
Lars Pedersen paa Wedum.

Af denne har hver et ligelydende Exemplar